ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت شرکت خاص

دوشنبه 11 تیر 1397

مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی   امکان دارد در بعضی مواقع کارهای غیر قانونی مانند کلاهبرداری ،خیانت در امانت ،جعل اسناد و..انجام دهند که در قانون جزایی برای انها مقرراتی وضع شده که طبق ان با متخلفان برخورد می کنند .

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیر عامل  که در صورت عدم اجرای هر یک از انها تخلف   محسوب می شود :
1-نگرفتن به موقع مبلغ اسمی از سهام که پرداخت نشده است یا دعوت نکردن به موقع مجمع عمومی فوق العاده برای کم کردن سرمایه ی شرکت
2-قبل از این که کل سرمایه ی شرکت پرداخت شود اوراق قرضه را صادر کنند
3-چنانچه در صادر کردن اوراق قرضه از ماده ی 56 لایحه پیروی نکرده باشند
4-اگر در اوراق قرضه ماده ی 60 لایحه را بیان نکرده باشند
5-طبق ماده ی 99لایحه باید افراد حاضر در مجمع عمومی تنظیم شود که در صورت عدم انجام ان تخلف محسوب می شود
6-در موقع انتخاب بازرس برای شرکت، سهامداران را دعوت نکرده باشند ویا اینکه در موقع تشکیل مجمع عمومی بازرسان را  دعوت نکنند
7-مانع از فعالیت بازرسان شرکت شوند
8-چنانچه قبل از اینکه سرمایه ی شرکت را افزایش دهند سهام را عرضه کنند
9-توجه نکردن به اینکه سهامدارن شرکت حق تقدم دارند در گرفتن سهام
10-به طور عمد اطلاعات نادرست به مجمع عمومی می دهند تا مانع گرفتن سهام توسط سهامداران شوند
11-برای کاهش سرمایه شرکت طبق ماده ی 262عمل نکنند
12-زمانیکه به خاطر ضررهای شرکت نیمی از سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد وظیفه دارند که مجمع عمومی فوق العاده را برای این که تصمیم بگیرند که شرکت به کار خود ادامه دهد یا منحل شود تشکیل دهند.  عدم انجام این کار تخلف محسوب می شود

مجازات در صورت عدم انجام وظایف برای مدیران و مدیرعامل:  
1-هیئت مدیره موظف است حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک را که شامل صورت دارایی های شرکت،ترازنامه و حساب های شرکت که شامل سود و زیان شرکت است را به بازرسان ارائه دهند در صورت عدم این کار به حبس دو تا شش ماه و یا جریمه ی نقدی که بین 20 تا 200 هزار تومان می باشد
2-طبق ماده ی 258در صورت عدم انجام کارهای زیر طبق قانون بین یک تا سه سال محکومیت دارد:
الف)مدیر عامل یا هیئت رئیسه صورت دارایی ها و یا تراز نامه ی جعلی به سهامداران  ارائه دهند
ب)مدیر عامل و هیئت رئیسه از اموال شرکت در جهت منافع شخصی خود استفاده کنند

*برای اینکه این قوانین و مقررات اجرا شود نیاز به شاکی خصوصی نمی باشد زیرا این قوانین در جهت حفاظت از منافع شرکت قرار داده شده است  و در صورت عدم رعایت انها از سوی هیئت مدیره یا مدیر عامل  طبق قوانین با انها بر خورد خواهد شد .

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  تمامی شرکت های حقوقی باید برای خود یک روز را به عنوان سال مالی در نظر بگیرند  که در این روز عملکرد سود و زیان شرکت را برای یک سال انجام دهند . وظیفه رسیدگی به عملکرد سود و زیان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد . این مجمع با بررسی حساب های شرکت میزان سود و زیان را مشخص و همچنین در خصوص تقسیم سود احتمالی تصمیم گیری خواهد نمود .

   اما نحوه محاسبه سود و زیاد در شرکت به چه نحو می باشد ؟


  مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های ایجاد شده در طول یک سال مالی را سود می نامند . اما اگر هزینه های انجام شده در یک سال مالی بیش از درآمد شرکت در همان سال باشد شرکت متحمل زیان شده است . در واقع در اصطلاح علم اقتصاد سود تفاوت درآمد بر هزینه است . سود را معمولا به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می کنند . در آمد شرکت رابطه مستقیم با سود و رابطه مخالف با زیان دارد .

  سه فاکتور مهم در سود دهی شرکت عوامل زیر می باشند :

      دستمزد و پاداش مدیران شرکت
      بهره سرمایه گذاری در شرکت
      خالص پرداختی که به موسسین و سهامداران می رسد .

  انواع سود را می توان به شکل زیر نوشت :

      سود دفتری
      سود ناخالص
      سود خالص
      سود عادی
      سود بهره برداری
      سود احتمالی ( روی کاغذ )
      سود ذخیره شده و یا توزیع نشده

  اما همانگونه که اشاره شد میزان هزینه اگر از میزان درآمد پیشی بگیرد شرکت ضرر داده است و زیان پذیرفته . به همین دلیل است که صاحبان شرکت برای جلوگیری از زیان اغلب در فکر کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های تولید در شرکت می باشند .

  انواع زیان هم به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند

      زیان خالص
      مقدار ثابت زیان ( زیانی که در بیمه مصطلح و جز حق بیمه قرار می گیرد )
      نسبت زیان و مخارج

   صورتحساب سود و زیان

  در صورتحساب سود و زیان چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی شرکت در طول یک سال مالی می باشد که نشان دهنده نسبت  و میزان سود و زیان شرکت می باشد برای محاسبه سود و زیان باید از فرمول های زیر استفاده کرد :

  هزینه های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود  شرکت

  درآمد های دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان شرکت

  صورتحساب سود و زیان شرکت خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک دوره مالی در شرکت می باشد . این صورتحساب معمولا به دو طریق انجام می شود :

      تک مرحله ای

  در این روش ابتدا تمام درآمد ها جمع بندی و در ذیل آن تمام هزینه ها درج می شود و نهایتا با محاسبه آنها و تفاضل آنها سود و زیان را به دست می آورند . البته در این روش مالیات شرکت هم به عنوان هزینه در پایان باید از باقی مانده کسر شده مجددا کسر شود .

      دو مرحله ای

  در این روش درآمد های عملیات شرکت  در ادامه هزینه های عملیات شرکت درج می شود و از تفاضل آنها سود و زیان عملیات شرکت به دست می آید . در مرحله دوم درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی آورده و تفاضل آنها بررسی و سود و زیان مشخص می شود .

  صورتحساب سود و زیان شرکت را صورتحساب درآمد و یا صورتحساب عملیات هم می نامند . این سود و زیان شرکت است که  برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت بوده و نتیجه فعالیت یک شرکت سهامی را در طول یک سال نشان می دهد و می تواند برای ادامه مسیر شرکت و هدف گذاری های بعدی بسیار تعیین کننده باشد .

  هدف از بررسی سود و زیان شرکت به غیر از اینکه توضیح دهنده میزان دست آورد شرکت در طول یک سال مالی می باشد هدف های دیگری را هم دنبال خواهد کرد که شرکت باید قانونا به آنها بپردازد.

    تصویب حساب های شرکت

  طبق لایحه قانونی 1347 همه شرکت ها موظفند مقررات و زمان بندی  ویژه و درستی تحت ضرورت های مالی وضع شده داشته باشند . مقرراتی که در ان طرز تنظیم حساب ها ، فعالیت مدیران قبل از برگزاری مجمع عمومی سهامداران و تضمین مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی را در بر گرفته باشد .

  در پایان سال مالی شرکت هیئت مدیره باید  صورت دارایی و بدهی های شرکت و همچنین بیلان مالی  شرکت را به همراه حساب عملکرد سود و زیان شرکت  به همراه صورت وضعیتی پیرامون شرایط فعلی و عملیاتی شرکت برای ارائه گزارش  سال مالی  تهیه نموده و  طبق ماده 232 لایحه قانونی سال 1347 پس از تهیه موارد نامبرده شده گزارش نماید . در ترازنامه شرکت باید تعهدات شرکت به همراه قید مبلغ دقیق تعهدات و ضمانت ها آورده شود .

  تمامی بررسی سود و زیان شرکت باید مطابق با صورتحساب عملکرد سود و زیان قبلی یعنی سال مالی گذشته انجام شود و اگر قرار است تغییراتی در این روشها اعمال شود باید به هر دو روش صورتحساب سود و زیان تهیه و پس از ارائه گزارش به هر دو شکل مجمع عمومی می تواند نسبت به تغییرات پیشنهادی مصوبه ای ارائه نماید .

  ترازنامه شرکت صورتحسابی است که تعیین کننده وضعیت مالی شرکت در تاریخی مشخص است . ترازنامه باید در پایان سال مالی بسته شود . این ترازنامه اطلاعاتی را در خصوص  میزان دارایی ، بدهی ، حقوق مالی سهامداران  و .. را باید به خوبی تعیین نموده باشد . تحول عملیاتی شرکت با بررسی و مقایسه ترازنامه ها بصورت سالیانه می باشد  لذا باید اطلاعات ارائه شده دقیق و بدون ابهام باشد . این ترازنامه است که باعث اعتبار بالاتر شرکت در نزد سهامدارن و همچنین طلبکاران شرکت می شود چرا که سهامداران میزان سهام واقعی خود را متوجه خواهند شد و طلبکاران از روند صحیح و قانونی شرکت اطمینان حاصل می نمایند .

  همچنین در لایحه قانونی سال 1347 و در ماده 234 به روشنی تاکید شده است که باید در ترازنامه شرکت  استهلاک اموال و اندوخته های لازم و مورد نیاز و ضروری شرکت هم آورده شود . همچنین باید ذخیره شرکت برای ثبات مالی و ارائه دارایی شرکت برای انجام تعهدات و شرکت در معامله های جدید و همچنین مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های احتمالی  نیز باید رعایت شود .

  در صورتحساب سود و زیان شرکت دو ستون درج می شود به عنوان بستانکار و بدهکار . در ستون بستانکار درامد های شرکت و در ستون بدهکار  هزینه های شرکت آورده می شود .تفاوت این دو ستون تعیین کننده سود و زیان شرکت می باشد . اگر ستون بستانکار بیشتر باشد شرکت سود داشته و اگر قسمت بدهکار بیشتر باشد شرکت زیان داده است .

  همچنین در ماده 232 لایحه قانونی 1347 قید شده است که هیئت مدیره وظیفه دارد قبل از تشکیل مجمع عمومی  صورتحساب ها را به همراه گزارشی از  وضعیت کلی شرکت  برای گزارش در مجمع تهیه نماید. صورتحساب های شرکت باید حداقل 20 روز مانده به تشکیل جلسه مجمع عمومی در اختیار بازرسان برای بررسی و اعلام نظر قرار گرفته باشد .

  تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در اساسنامه مشخص و قید شده باشد اما اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی  مجاز خواهند بود تا نهایتا 6 ماه بعد این برای تشکیل این جلسه اقدام نمایند . نهایتا مجمع عمومی باید گزارشات را شنود و بررسی نموده و ترازنامه و صورتحساب های سود و زیان را ملاحظه نماید. همچنین باید گزارش بازرسین نیز در همین جلسه ارائه شود  و در خصوص شرایط شرکت و تصویب گزارشات اقدام شود .

  پس از تصویب صورتحساب ها و گزارشات ارائه شده مجمع باید در خصوص تقسیم سود و زیان شرکت تصمیم گیری نموده و تمامی این موارد باید صورتجلسه شود. صورتجلسه تصویب  ترازنامه و صورتحساب سود و زیان باید پس از تصویب در مجمع عمومی و دریافت امضاء کلیه اعضاء به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود در غیر اینصورت مدیران بنا بر استناد به ماده 243 لایحه قانونی 1347 متخلف محسوب می شوند .

     تقسیم سود

  برای تخصیص سود وجود سود و برآورد ان و اثبات آن شرط لازم می باشد . شرکتی که سودی نداشته باشد نمی تواند چیزی را برای تقسیم ارائه نماید .

  سودی که شرکت می تواند نسبت به تخصیص و تقسیم ان اقدام نماید سود خالص شرکت می باشد . سود خالص از  میزان سود به دست آمده در محاسبات سال مالی منهای اندوخته قانونی  و مورد نیاز شرکت و همچنین با کسر میزان زیان های سال های قبل در صورت وجود به دست می آید . همچنین شرکت می توان در راستای نیاز های پیش بینی نشده شرکت و همچنین  به دلیل نیاز به تقسیم سود  سال های قبل که انجام نشده است میزانی از سود شرکت را اندوخته نماید .

  با محاسبه ترازنامه و براورد حساب های سود و زیان شرکت  و کسر موارد قانونی و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت به دست می آید . سود خالص سال مالی با استناد به همان سال محاسبه خواهد شد . اما قانون شرکت های سهامی را مکلف کرده است که مقداری از سود حاصله در سال مالی را به عنوان انوخته قانونی ذخیره نمایند . پس از جبران زیان های سال های قبل باید یک بیستم سود باقی مانده به عنوان ذخیره قانونی شرکت در نظر گرفته شود . این اندوخته قانونی باید تا به یک دهم رسیدن سرمایه شرکت ادامه یابد و پس از آن می تواند این موضوع اختیاری فرض شود .

  اما شرکت می تواند به غیر از اندوخته قانونی مقداری از سود شرکت را هم به عنوان اندوخته اختیاری در حساب شرکت ذخیره نماید و قانون این اجازه را به مجمع عمومی داده که در صورت تصویب این اقدام را انجام دهند . اندوخته اختیاری تنها با تصویب مجمع عمومی قانونی می شود و این مجمع می تواند با اتفاق نظر رای به ذخیره مقداری از شود به جای تقسیم آن نزد حساب شرکت کند . اما ذکر این نکته ضروری است که  باید حداقل 10 درصد از سود بین سهامداران تقسیم شود .

  به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی پس از اینکه صورتحساب های مالی و ترازنامه را تصویب نمود  می تواند اجازه تقسیم مقداری از سود را در بین سهامدارن بدهد . حتی مجمع عمومی در صورت تصویب می تواند مقداری از اندوخته شرکت را هم به عنوان سود بین سهامداران تقسیم نماید  که در این صورت باید اعلام شود که میزان سود قابل تقسیم از کدام یک از اندوخته ها باید انجام شود .

  مجمع عمومی همچنین مختار خواهد بود که تصمیم گیری نماید که سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فورا به انها پرداخت شود و یا تاریخی که سود پرداخت می شود و شروع به پرداخت شدن می شود را مشخص نماید . پس از اینکه مجمع تصویب نمود که سود به صاحبان شرکت تخصیص یابد در واقع سهامداران شرکت را طلبکار شرکت کرده است و باید به میزان تعیین شده و در زمان مشخص شده این سود به آنها از طرف شرکت پرداخت شود . این تاریخ می تواند حداکثر تا 8 ماه تعیین شود . طلب سهامدارن شرکت در صورت ورشکستگی شرکت از آنها برطرف نخواهد شد و شرکت حتی در زمان ورشکستگی باید سود تعیین شده و تصویب شده را به سهامدارن پرداخت کند .

  بررسی حساب های سود و زیان شرکت در تاریخ مشخص شده برای شرکت الزامی است و همچنین باید ترازنامه شرکت تنظیم شود . هر چند این فرآیند مختص خود شرکت می باشد ولی بهتر است برای انجام محاسبات دقیق سود و زیان از مشاروان حقوقی صاحب صلاحیت شرکت ما در کنار خود بهره ببرید تا در انجام این موارد دچار اشتباهات رایج محاسباتی و مشکلات قانونی و حقوقی نشوید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  ابطال شرکت ممکن است در شرایطی اتفاق بیافتد که مثلا اساس نامه شرکت درست تنظیم نشده باشد. اگر چه سایر شرایط لازم برای تشکیل شرکت مانند پرداخت کل سرمایه به شکل نقدی انجام شده باشد، که در این صورت شرکت تشکیل نمی گردد و باطل می گردد. از موارد عمده ای که باعث ابطال شرکت می شود می توان به نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، ناشمروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرت در انعقاد غقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت( به عنوان مثال، حذف کامل سود یا زاین برای یکی از شرکا) عدم پرداخت کل سرمایه نقدی  عدم تقویم و تسلیم غیر نقدی در شرکت ها را می توان نام برد.

  موارد ابطال شرکت

  بنابراین ابطال شرکت جز مواردی که در قانونن مدنی و قانون تجارت مشخص کرده است اتفاق نمی افتد. با این حال عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار باعث ابطال شرکت نمی گردد، بلکه ممکن است طبق قانون ۲ ثبت شرکت ها مججوز انخلال شرکت باشد که با ابطال شرکت متفاوت است. هر کسی که به عنوان ذینفع باشد می تواند تقاضای ابطال شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا را طبق قواعد عام تنظیم نماید و سپس کارشناس مفاد حکم را با اقداماتی که در شرکت قبلا انجام شده است بررسی می نماید و در صورتیکه حکم  به مرحله نهایی برسد و مفاد حکم قبل از اینکه اجرا شود در دفتر ثبت شرکت ها باشد. آنگاه دستور وصول “حق الثبت” را به شعبه حسابداری صادر می کند. بنابراین شاکی یا ذینفع باید به شعبه حسابداری مراجعه کند و مبلغ حق الثبت را نزد کارشناس مربوطه واریز نماید سپس کارشناس پیش نویس اجرای حکم از ذینفع در زیل دفتر امضاء  اخذ می کند. بدین ترتیب حکم دادگاه یک مدیر تصفیه تعیین می کند که وی باید به اداره مراجعه کند و مبلغ حق الثبت پرداخت کند و سپس حکم پیش نویس را کنترل و آگهی کند و برای امضاء به دفتر ثبت شرکت ها ارسال نماید. مسئول دفتر نیز با حضور مدیر تصفیه اقدام به ثبت حکم انحلال می کند و اگر مدیر تصویه حاظر به انجام وظیفه در سمت مدیر تصفیه نباشد، دادگاه انجام کلیه امور تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی انتقال می دهد که در این حالت مفاد حکم با حضور نماینده ادارهه تصفیه ثبت دفتر شرکت ها می گردد و از نمایندگی اداره تصفیه اخذ امضاء می شود.

  یکی از مواردی که ممکن است منجر به ابطال شرکت شود عدم هیچ فعالیتی در مورد موضوع شرکت پس از یک سال ممکن است این حالت مواقعی پیش بیاید که شرکت پس از اینکه تشکیل شد فعالیت خود را شروع کند ولی بعد از مدتی فعالیت خود را بنابر دلایلی متوقف کند. بنابراین حتی ممکن است شرکت شروع به فعالیت کند ولی در رابطه با موضوع شرکت نباشد. در این حالت نیز مستلزم ابطال می گردد. در ضورتی که مجمع عمومی سالیانه که برای رسیدگی حساب ها در آخر سال مالی صورت می گیرد هنوز تشکیل نشده باشد نیز دلیل ابطلا شرکت می شود. زیار طبق اساسنامه شرکت، تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی باید صورت گیرد. در قوانین ایران یک ضرب الاجل ۴ ماهه برای تشکیل این مجمع نیز در نظر گرفته شده است و برای مدیرانی که تا ۶ ماه پس از پایان سال مای ، مجمع عمومی سالیانه را برگزار نکنند، مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقدر نموده است. بنابراین می بینیم که انجام مجمع عمومی سالیانه بسیار مهم است و چنانچه قوانین انجام نگردد، دادگاه حکم ابطال شرکت را می دهد. ابطال شرکت ممکن است حتی به علت کاهش اجباری سرمایه نیز باشد، بدین ترتیب که اگر نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان هایی که به شرکت وارد شده است از بین برود بنابراین سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش نمی یابد یا شرکت منحل می گیرد

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  • تعریف شرکت نامه :
  شرکت نامه، قراردادی است بین شرکای شرکت های تجارتی که حاوی مشخصات شرکاء ونام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکاء در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

  الف- نکات مندرج در شرکتنامه :
  نکاتی که در شرکت نامه های تنظیمی بین شرکاء در شرکت های تجارتی باید رعایت شود، ذیلا به طور خلاصه شرح داده می شود. بدین جهت نیازی به گشودن بحثی جداگانه درباره عناصر تشکیل دهنده تعریف و خصوصیات آن نخواهد بود و اما نکات مذکور از قرار زیر می باشد:
  ۱_ نام شرکت : آنچه لازم به ذکر است درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها همراه با نام شرکت در کلیه برنامه ها و آگهی ها و اطلاعیه ها اجباری است. مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از دفتر ثبت شرکت های ایرانی و خارجی برای عموم آزاد است و هر ذینفعی میتواند از مندرجات دفاتر مذکور سواد مصدق تحصیل کند.
  ۲_ نوع شرکت : مشخص نمودن نوع شرکت در شرکتنامه، روشنگر آن خواهد بود که شرکت تجارتی جدیدالتأسیس کدام یک از انواع شرکتهای تجارتی پیش بینی شده در ماده ۲۰ قانون تجارت است و به تبع آن چه مدارکی بایستی به ضمیمه اظهارنامه ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.
  ۳_ موضوع شرکت : موضوع شرکت، بیانگر مشروعیت تشکیل آن است، زیرا طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت:(موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالفت با انتظامات عمومی یا نامشروع است، نمی توان ثبت نمود.)
  ۴_ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن: به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی مذکور در قانون نامبرده شخصیت حقوقی دارند، و طبق ماده ۵۸۸ همین قانون شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک.
  ۵_ محل شعبه شرکت : ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود. مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
  ۶_ اسامی مؤسسین یا شرکای شرکت : به منظور روشن شدن مشخصات تشکیل دهندگان شرکت، ذکر اسامی کامل آنها اعم از نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل و تاریخ تولد به روز و ماه و سال و آدرس صحیح و دقیق اقامتگاه آنها لازم است. به خصوص در شرکت های شخص انعکاس نام شرکاء در شرکتنامه ضرورت قانونی دارد.
  ۷_ تابعیت شرکت : در شرکتنامه شرکت های تجارتی اعم از ایرانی و خارجی، باید تابعیت شرکت قید شود. هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.
  ۸_ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن:چون شرکت های تجارتی برای مدت معین یا مدت نامحدود تشکیل می شوند و احتساب مدت معین از تاریخ مبدا تشکیل آنها به عمل می‌آید، به علاوه تکلیفی که ماده ۱۹۷ قانون تجارت به عهده مدیران شرکت گذاشته است وزارت دادگستری اعلان نمایند، لذا اقتضاء دارد که مبدأ تشکیل شرکت برای احتساب مدت یک ماه مقرر در آن ماده نیز مشخص گردد. بدین جهت بایستی در شرکتنامه مبدأ تشکیل شرکت روشن شود.
  ۹_ سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی: در شرکتهای سهامی عام، موسسین بایستی ۲۰ درصد کل سرمایه را تعهد نمایند و ۳۵ درصد آن را نقدا به حساب شرکت در شرف تاسیس نزد بانکی پرداخت کنند و همچنین پذیره نویسان نیز مکلفند ۳۵ درصد از سهام مورد تعهد خود را به آن حساب واریز نمایند. به علاوه آورده غیرنقدی آنان نیز باید به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و در موقع تاسیس شرکت هم حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد و در سایر شرکتها هم تشکیل شرکت منوط به این است که قیمت نقدی سرمایه تماما پرداخت و آورده های غیرنقدی با تعیین قیمت هر حصه به تراضی شرکاء تقویم و تسلیم شود.
  ۱۰_ میزان سهم الشرکه : در شرکت های سهامی، سرمایه به سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم میشود. و مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام نباید از مبلغ ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد و در شرکتهای تعاونی تولید و مصرف، حداقل سهم یا قطعات آن ده ریال است.
  ولی در شرکتهای تجارتی دیگر چنین قیدی نیست و در شرکتهای سرمایه آنها به سهام تقسیم نمی شود، بایستی میزان سهم الشرکه معین باشد. زیرا در شرکتهای شخص، شرکاء بسته به مورد در قبال اشخاص ثالث برای تادیه تمام قروض «در شرکت های تضامنی» یا برای تادیه تمام قروض به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند،«شرکت نسبی» مسئول می باشند. ولی مسئولیت شرکاء در قبال یکدیگر در هر حال به نسبت سهامی است که در شرکت دارند. لذا برای تعیین میزان مسئولیت شرکاء در برابر همدیگر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه آنان ضروری است.
  ۱۱_ مدیر یا مدیران شرکت : چون در بعضی از شرکتها، مدیران از طرف مجمع عمومی موسس و عادی انتخاب می‌شوند، «مثل شرکت های سهامی» و در بعضی از شرکتها وظایف مدیریت بر عهده شرکای ضامن است؛ «مثل شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و غیرسهامی» و در برخی از شرکت‌ها مدیران به وسیله شرکاء از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت تعیین می‌گردند.«مثل شرکت های تضامنی و نسبی» و در شرکتهای تعاونی از میان اعضاء به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردند. بنابراین، پیش‌بینی نحوه اداره شرکت و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیران بر اساس مصرحات قانونی مربوط، در شرکتنامه ضروری است.
  ۱۲_ موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان : تعیین سال مالی که معمولاً به جز سال تاسیس شرکت، برای بقیه مدت آغاز و پایان آن ابتدا و انتهای یک سال هجری شمسی معین می شود، تهیه و تنظیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان صورت حساب دارایی و حساب دوره عملکرد و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم به موقع آن به حوزه مالیاتی مربوط، به امضای دارندگان حق امضا و مهر شرکت پس از تصویب شرکاء و منظور نمودن سالانه مبلغی به عنوان «ذخیره احتیاطی» یا «اندوخته قانونی» که حداقل قانونی که یک بیستم سود خالص شرکت، برای تامین ضررهای احتمالی سال‌های بعد و کسر اندوخته اختیاری به قصد تامین ضررهای احتمالی یا پر کردن محل های مطالبات لاوصول، یا جبران مطالبات مشکوک الوصول، یا جبران کاهش قیمت استهلاک اموال در اثر استعمال و فرسودگی در شرکتنامه پیش بینی خواهد شد و مقررات مربوط به تقسیم منافع شرکت بین شرکاء بر اساس ضوابط مقرر در قوانین ذیربط، در شرکتنامه درج خواهد شد.
  ۱۳_ بازرسان یا نظار شرکت : برای نظارت در گردش صحیح امور شرکت، بسته به نوع شرکت تجارتی، قانونا تدابیر متفاوت اتخاذ می‌شود:
  در بعضی از شرکتها، بازرس یا بازرسانی از طرف مجامع عمومی موسس و عادی انتخاب می‌گردند، «مثل شرکت های سهامی»یا«شرکت‌های تعاونی» و یا شرکاء خود در جریان صحیح امور شرکت نظارت می نمایند.«مانند شرکت تضامنی و نسبی ومختلط و یا شرکت با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن کمتر از ۱۲ نفر می باشند» و یا در شرایطی اقدام به تعیین هیئت نظار می گردد.«مثل شرکت با مسئولیت محدودی که شرکای آن بیش از ۱۲ نفر باشد.یا شرکت مختلط سهامی» که چگونگی اقدام در هر حال باید در شرکتنامه شرکت پیش‌بینی شود.
  ۱۴_ انحلال و فسخ شرکت : انحلال شرکت موقعی است که طبق قانون یا با تراضی کلیه شرکای شرکت از بین میرود. ولی فسخ شرکت در حدود اختیار پیش بینی شده در قانون، به وسیله یکی از شرکاء درخواست می گردد که ممکن است با مرتفع شدن موجبات فسخ، شرکت به فعالیت خود ادامه دهد.
  لذا در مواردی که انحلال قهری است. مثلاً موارد نیل به مقصود، یا انقضای مدت شرکت یا ورشکستگی. ولی در برخی موارد می‌توان با اتخاذ تدابیری از انحلال شرکت جلوگیری نمود. مثل مورد پرداخت سهم الشرکه شریک ورشکسته خروج او از شرکت. در برخی از شرکت ها و نظایر آن که این موارد و نیز تدابیر متخذه در مورد ورشکستگی شرکت و انعقاد قرارداد ارفاقی یا تصفیه امور شرکت، کلا باید در شرکتنامه پیش‌بینی گردد.
  ۱۵_ قید سایر شرایط قانونی مقرر بین شرکاء در شرکتنامه.
   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  الف) وظایف مدیر عامل در قبال هیئت مدیره:
  1-هر دو هفته از اعضای هیئت مدیره به طور کتبی دعوت می کند تا در جلسات شرکت کنند
  2-در دعوتنامه موضوع جلسه ودر صورت نیاز مدارک یا تصاویر همراه با ان برای هیئت مدیره ارسال  شود
  3-یک نسخه از دعوت نامه برای بازرسان نیز ارسال می شود
  4-دفتر صورت جلسه ی هیئت مدیره که باید شماره بخورد و این شماره ها باید پشت سر هم باشند
  5-در جلسات هیئت مدیره باید گزارش عملکرد و فعالیت های شرکت همچنین اگر برنامه ای در دست اقدام دارند بیان شود
  6-منشی هیات مدیره که وظیفه  دارد  خلاصه ای از مسائلی که در جلسه مطرح شده است را باتاریخ و اسامی مدیرانی که در جلسه حضور دارند و  اسامی افرادی که در جلسه حاضر نشده اند را  ثبت کنند
  7-باید ساعات حضور اسامی هیئت مدیره که در جلسات حاضر هستند و اعضایی که در جلسات شرکت نکرده اند به صورت ماهانه و سالانه تهیه شود

  ب)وظایف مدیر عامل در رابطه با قسمت اداری و اعضای شرکت :
  1-سازمان های اداری با توجه به فعالیت های شرکت های تعاونی پیشنهاد هایی به هیئت مدیره ارئه می دهد 
  2-مدیر عامل وظیفه ی حفظ دارایی ها و همچنین تاسیساتی که در شرکت موجود است را دارد
  3-مدیر عامل وظیفه ی نگهداری از اوراق بهادار،اسناد ،دفاتر سهام و... را به عهده دارد
  4-مدیر عامل وظیفه ی بررسی درخواست ها مبنی بر پرداخت وجه و یا صدورچک را دارند
  5-مدیر عامل وظیفه دارد که بر نوشتن دفاترو حساب های هر روز شرکت  نظارت داشته باشد تا مطابق با قوانین حسابداری باشد
  6-بررسی عملکرد سه ماه ی مالی شرکت و تجزیه و تحلیل ان در جلسات هیئت مدیره و ارسال ان برای بازرسان شرکت
  7-تنظیم ترازنامه ی سود و زیان شرکت  ارسال ان به هیئت مدیره و بازرسان حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی
  8-ا ظهار نامه مالیاتی شرکت را باید در زمان مشخص شده برای اداره ی مالیات ارسال کند
  9-دعوت از مجامع عمومی که باید در جلسه ی هیات مدیره مطرح شود و پیش نویس ان برای  اگهی و چاپ
  10- دریافت گزارش هیئت مدیره ،بازرسان حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی
  11-نظارت بر مخارج شرکت
  12-باید از فعالیتهای در حال انجام تعاونی برای هیئت مدیره گزارش ارسال شود
  13-وظیفه ی نظارت بر مبالغی که به طور روزانه وارد حساب جاری شرکت می شود
  14-انتخاب مسئول برای تنخواه گردان
  15-پس از گرفتن مجوز از هیئت مدیره اموال ،دارایی ها و کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
  16-کلیه ی اعضا باید مشخصات و نشانی کامل خود را بدهند و در دفتر سهام ثبت شود و به انها کد عضویت داده شود
  17-زمانیکه اعضا با توجه به مقدار سهامی که خریداری کرده اند برای انها ورقه سهام صادر نشود مدیر عامل وظیفه دارد با مجوز گرفتن از هیئت مدیره برای انها برگه ی سهام صادر کند
  18-گزارش از  تقسیم سود سالانه ی شرکت و دادن ان به هیئت مدیره برای اینکه در جلسه ی مجمع عمومی مطرح شود
  19-در صورتیکه بازرسان بخواهند که دفاتر مالیاتی را بررسی کنند باید با انها همکاری کنند
  20-در صورت وجود اختلاف مالیاتی مدیر عامل موظف است به شوراهای حل اختلاف مراجعه کند
  21-استخدام کارکنان با توجه به بودجه ی شرکت
  22-عملکرد پرسنل را در رابطه با برخورد با مشتری مورد ارزیابی قرار می دهد
  23-در صورتیکه کارکنان وظیفه ی خود را به درستی انجام ندهند و ظیفه ی اخطار به انها را دارد
  24-تهیه و تنظیم قرار داد استخدامی ها
  25-به منظور بالا بردن سطح علمی شرکت برای کارکنان کلاس هایی بر گزار می کنند
  26-گرفتن ضمانت از کارمندان با توجه به سمت انها در تعاونی
  27-صادر کردن مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
  28-برای این که کارکنان در انجام وظایف خود به درستی عمل کنند طی پیشنهادی به هیئت مدیره در جهت پرداخت پاداش به انها
  29-بررسی در خواست مرخصی کارکنان
  30-نظارت بر نصب تابلوی شرکت

  پ)وظایف مدیر عامل در انجام فعالیت های اقتصادی شرکت  :
  1- امور بازرگانی
  2-قرار داد های شرکت را تنظیم می کند
  3-مدیر عامل وظیفه دارد تا برقرار داد هایی که بین تعاونی و اشخاص بسته می شود نظارت کند
  4-امضا اسناد و اوراق و قرار داد ها
  5-امضا نامه نگاری های شرکت
  6-چنان چه شرکت در رابطه با مسائل حقوقی دارای مشکل باشد وظیفه ی پیگیری ان را بر عهده دارد
  ج) مدیر عامل در تنظیم طرح و برنامه چه وظایفی دارد :
  1-باید در زمینه ی سرمایه گذاری ،فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت  برنامه ریزی شود
  2-تهیه و تنظیم بودجه ی سالانه ی شرکت

  نکات:
  1-مدیر عامل در معاملاتی که در شرکت انجام می شود نمی تواند سهمی داشته باشد
  2-مدیر عامل نمی تواند از تعاونی وام دریافت کند
  3-مدیر عامل وظیفه دارد تمام اموری را که به او مرتبط است را به درستی انجام دهد و در صورت قصور در انجام کارها باید پاسخگو باشد
  4-چنان در برخی از امور تعاونی مغایرتی دیده شود مدیر عامل وظیفی دارد برای تجدیده نظر ان را به هیئت مدیره بفرستد
  5-زمانیکه چک تعاونی که به امضا مدیر عامل رسیده است برگشت خورده باشد نسبت به ان مسئولیت تضامنی دارد
  6-هیئت مدیره وظیفه ی انتخاب مدیر عامل را دارند

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  معنای لغوی صرافی داد و سند انواع پول می باشد که این حرفه از زمانی شکل گرفته است که مردم  نیازمند تعیین صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی شدند و از آن زمان به بعد افرادی تحت عنوان صرافی ها مشغول به فعالیت و خدمات رسانی می باشند. با توجه به نوع فعالیت صرافی ها، این گونه تشکل ها زیر نظر مستقیم بانک مرکزی اجازه تاسیس و فعالیت می یابند که آخرین دستورالعمل اجرایی در این زمینه در سال 1393 با 48 ماده و 13 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و از آن به بعد طبق این آئین نامه صرافی ها نسبت به توان و ظرفیت خود اقدام به معاملات ارزی و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی می نمایند.

  با توجه به لزوم تبدیل اشخاص حقیقی فعال در زمینه های مختلف به اشخاص حقوقی و یا ثبت اشخاص حقوقی جدید نزد اداره ثبت شرکتها، افرادی که قصد فعالیت در زمینه صرافی را داشته باشند بایستی نسبت به اخذ موافقت و مجوز اولیه و دریافت فرم های مربوطه از قبیل اساسنامه از بانک مرکزی اقدام نموده تا طبق فرم های ارائه شده فرآیند ثبت صرافی انجام شود.

  موضوع فعالیت صرافی ها در حوزه ارز و طلا می باشد که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با تعیین شرایط از طرف این سازمان و با داشتن افراد و شرایط مربوطه  و سایر حداقل هایی که از طرف بانک مرکزی اعلام خواهد شد قابل انجام می باشد.

  از جمله این شرایط دارا بودن حداقل 20 سال تمام برای متقاضی و سایر اعضای هیئت مدیره و 30 سال تمام برای مدیرعامل می باشد. همچنین ارائه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل 5 سال سابقه فعالیت بانکی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافیهای مجاز برای مدیرعامل الزامی می باشد.

  سرمایه ای که برای ثبت صرافیها مورد نیاز میباشد در شهرهایی نظیر تهران و سایر شهرهای بزرگ با شهرهای دیگر متفاوت می باشد.

  ماهیت حقوقی صرافی ها از نوع شرکت های تضامنی می باشد که قواعد و قوانین مربوط به ثبت این نوع شرکتها صراحتاً در قانون تجارت تشریح و اعلام گردیده است.

  هدف از ثبت شرکتهای تضامنی، انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر میباشد .

  نام شرکت بایستی لااقل شامل اسم یکی از شرکاء بوده و درج عبارت شرکت تضامنی در نام شرکت الزامی می باشد. در صورتیکه نام شرکت شامل اسامی تمامی شرکت نباشد لازم است که در انتهای نام شرکت از واژه "و شرکاء" یا " و برادران" استفاده گردد.

  تمام سرمایه ای که در این نوع از شرکتها در نظر گرفته می شود بایستی به طور کامل پرداخت گردد و در خصوص صرافی ها  این مبلغ نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد و چنانچه هر یک از شرکاء دارای سرمایه غیرنقدی باشند لازم است که آن سرمایه را تسلیم نمایند که ارائه سرمایه غیرنقدی بایستی با اطلاع قبلی تمام شرکا و رضایت آنها باشد.

  منظور از واژه تضامنی در این شرکتها این است که در صورت بروز هرگونه قروض از جانب شرکت چنانچه سرمایه شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض خواهد و چنانچه هر ترتیبی به جز این بین شرکا در نظر گرفته شود نا معتبر و کان لم یکن خواهد بود.

  سود بدست آمده در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه ای که بین شرکا در نظر گرفته شده است و یا هر ترتیبی که در شرکتنامه مقرر گردیده باشد بین شرکا تقسیم خواهد شد.

  هر یک از شرکا جهت انتقال سهم الشرکه خود در شرکت تضامنی نیازمند اخذ رضایت و موافقت تمام شرکا می باشند.

  در خصوص قروض شرکت تا زمانیکه شرکت منحل نشده باشد مطالبه قروض بر عهده شرکت می باشد و پس از انحلال شرکت، هر یک از شرکا مسئول مطالبه تمام قروض شرکت خواهد بود و هر یک از طلبکاران می توانند به یک یا چندین نفر از شرکا مراجعه کنند. هیچ یک از شرکا نمی تواند ادعا کند تنها به میزان سهم خود مسئول قروض می باشد و هر قراری غیر از این معتبر نخواهد بود.

  لازم به ذکر است هر شریک جدیدی که در شرکت تضامنی وارد میگردد همراه با سایر شرکا مسئول تمام قروض شرکت حتی قبل از ورود خود خواهد بود و هیچ ترتیب یا قراری مغایر با این مسئله معتبر نمی باشد.

  هیچ یک از افرادی که در شرکتهای تضامنی شریک هستند نمی توانند اقدام به تجارتی مانند تجارتی که شرکت به آن منظور تاسیس شده است بکنند مگر با رضایت سایر شرکا و هم چنین بدون رضایت شرکا نمی توانند به عنوان دارنده سهم الشرکه در شرکت تضامنی یا محدود دیگری داخل شوند.

   

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی:

      اخذ مجوز از بانک مرکزی مبنی بر موافقت تاسیس صرافی
      کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی افراد
      گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  شرکت هایی عضو نظام صنفی رایانه ای استان خواهند شده که شرایط زیر را دارا باشند:

      طبق اساسنامه شرکت کامپیوتری موضوع فعالیت آنها یکی از فعالیت های رایانه ای مندرج در بند ۱ باشد. به عنوان مثال این موضوع فعالیت می تواند شامل نشر دیجیتال یا موضوعات خاصی در زمینه پشتیبانی خدمات و فروش سخت افزار و نرم افزارهای حسابداری باشد.
      مدیر عامل تمام وقت، با مدرک حداقل کارشناسی باشد. درصورتی که مدرک وی دیپلم باشد باید ۸ الی ۱۰ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد. در صورتی که مدرک فوق دیپلم در زمینه کامپیوتر داشته باشد باید ۴ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد و در صورتی که مدرک فوق دیپلم وی مربوط به رشته های غیر از کامپیوتر باشد باید ۶ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد.

  مدیر عامل شرکت کامپیوتری: مدیرانی که سمت مدیر عاملی قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود داشته اند از این قانون مستثنی می باشند. همچنین شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها فقط انفورماتیک بوده و مدیر عامل شرکت دارای شرایط تصدی پست مدیر عاملی شرکت رایانه ای باشد یعنی حداقل لیسانس در زمینه انفورماتیک باشد و یا دارای لیسانس در سایر رشته های فنی و مهندسی با حداقل سه سال سابقه کاری مفید در زمینه کامپیوتری باشد، بعد از ثبت شرکت از سوی این شورا، احراز صلاحیت شده می شود و سپس طبقه بندی می شوند.

      دفتر اصلی شرکت می بایست در استانی باشد که تقاضا برای اخذ مجوز در همان استان شده است.

  نکته: شرکت هایی نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه های استانی خود ندارند که در یک استان دایر شده باشند و در دیگر استان ها نیز شعبه داشته باشند ولی حتما باید مراتب تشکیل شعبه های خود را به اطلاع نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارد برسانند؛ در این صورت شرکت رایانه ای در لیست شرکت های دارای مجوز فعالیت آن استان قرار می گیرد که در این صورت می تواند بدون حق رای در مجامع نظام صنفی رایانه ای آن استان شرکت نمایند.

  نکته: اگر تا شش ماه پس از پایان سال مالی، شرکت مدارک مذکور را ارائه ننماید، از طرف سازمان نظام اخطار خواهد گرفت و در صورت عدم توجه به اخطار، دو ماه بعد از فهرست شرکت های دارای مجوز فعالیت حذف موقت می شود. ثبت شرکت رایانه ای ( ثبت شرکت کامپیوتری ) امروزه به دلیل رونق کسب و کارهای الکترونیکی درخواست های زیادی دارد که گاها آشنا نبودن با نوع اساسنامه شرکت رایانه ای خسارات و مالیات های فراوانی را متوجه ثبت کننده می نماید. برای کسب اطلاعات در این زمینه با شماره های مشاوره تهران ثبت تماس بگیرید.

  مدارک ثبت شرکت کامپیوتری، ثبت شرکت طراحی سایت، ثبت شرکت هاستینگ

      کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت وکپی روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات شرکت
      کپی برگه احراز صلاحیت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
      کپی شناسنامه مدیر عامل
      کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل
      کپی آخرین اظهار نامه مالیاتی
      کپی اساسنامه شرکت
      در صورتی که شرکت رایانه ای تازه تاسیس می باشد، کپی لیست بیمه لازم است و در صورتی که لیست بیمه ندارد، نامه ای مبنی بر تمام وقت بودم مدیر عامل و اشتغال در شرکت باید ارائه نماید.

  قوانین ثبت شرکت کامپیوتری، ثبت شرکت طراحی سایت، ثبت شرکت هاستینگ


  بررسی تقاضا و مدارک ارسالی توسط نظام صنفی رایانه ای استان حداکثر تا پانزده روز انجام می شود و در صورتی که عضویت برای شرکت های تازه تاسیس تایید شود ، مجوز فعالیت موقت برای یک سال در طی پانزده روز داده می شود. اگر عضویت برای شرکت های تازه تاسیس تایید نشود، موارد مغایرت مشخص می شود و ظرف مهلت ذکر شده اعلام می گردد.

  نکته: اگر شرکتی حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشد و سایر شرایط را دارا باشد، مجوز فعالیت یک ساله برایش صادر می شود.

  میزان اعتبار مجوز فعالیت برای ثبت شرکت های کامپیوتری  یک سال است. بنابراین شرکت های رایانه ای باید هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان صنفی رایانه ای استان ارسال کنند.

      تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
      اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص مالیاتی
      فرم تکمیل شده اظهارنامه مربوط به فعالیت شرکت

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   
   
   

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  طرز تهیه چند نوع ماسک روشن کننده طبیعی پوست


  سلامت پوست

  با ماسک روشن کننده پوست می توان تا حد زیادی رنگ پوست را باز و روشن کرد.


  ماسک روشن کننده


  در زندگی روزمره عواملی مثل اشعه خورشید، رژیم غذایی نامناسب و آلودگی، پوست را تحریک می کنند و باعث تغییر نامتعادل رنگ پوست می شوند. با درست کردن ماسک روشن کننده پوست می توان تا حد زیادی رنگ پوست را باز و روشن کرد و با مواد مغذی طبیعی آن را تقویت نمود.

   

  استفاده از مواد طبیعی هم ارزان تر و هم سالم تر از مواد شیمیایی موجود در بازار است. برای مشکلات انواع پوست ها، ماسک های طبیعی زیادی وجود دارد. ماسک طبییعی برای پوست چرب یا ماسک برای پوست های خشک از نمونه های این ماسک ها هستند.

   

  در اینجا طرز تهیه ی چهار ماسک روشن کننده پوست با مواد طبیعی را آموزش خواهیم داد.

   

  ماسک پوست پرتقال خشک و ماست

  پرتقال را در هر خانه ای میتوان پیدا کرد و به علت داشتن ویتامین C برای روشن کردن پوست و از بین بردن رنگدانه بسیار موثر عمل می کند.

   

  مواد لازم :

  چند پوست پرتقال

  ۱ قاشق غذاخوری ماست ساده

   

  طرز تهیه ماسک پرتقال :

  پوست پرتقال ها را برای ۲ روز در آفتاب بگذارید تا خشک شود.

  وقتی حالت کاملا شکننده پیدا کردند آن ها را آسیاب کنید تا به صورت پودر در آیند.

  یک قاشق غذا خوری پودر پرتقال را با ماست مخلوط کنید تا خمیری حاصل شود.

  صورت خود را بشویید و خشک کنید و ماسک روشن کننده پوست را روی آن بمالید و برای ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید.

  صورتتان را با آب ولرم آبکشی کنید.

  مقدار و زمان استفاده : یک روز در میان قبل از خوابیدن – مناسب برای : همه نوع پوست

   

  ماسک گوجه فرنگی، جو دوسر و ماست

  لیکوپن نوعی کاروتنوئید موجود در گوجه فرنگی و دیگر میوه های قرمز رنگ مثل انواع توت ها است که خاصیت محافظ در برابر نور خورشید دارد و می تواند از پوست در برابر پیر شدن نگهداری کند. آنتی اکسیدان های موجود در گوجه فرنگی پوست را شاداب می کند.

   

  جو دو سر هم در این ماسک روشن کننده پوست به عنوان یک لایه بردار ملایم عمل خواهد کرد.

   

  مواد لازم :

  ۱ عدد گوجه فرنگی

  ۱ قاشق چای خوری ماست

  ۱ قاشق چای خوری جو دوسر

   

  طرز تهیه ماسک گوجه فرنگی :

  گوجه ها را نصف کنید و یک قاشق از آب آن ها را جدا کنید.

  جو دو سر، آب گوجه فرنگی و ماست را در کاسه ای خوب با هم مخلوط کنید.

  خمیر حاصل را به پوست تمیز خود بمالید و بگذارید ۲۰ دقیقه بماند.

  این ماسک روشن کننده پوست را با آب گرم از صورتتان بشویید.

  مقدار و زمان استفاده : ۲ تا ۳ بار در هفته مناسب برای : پوست چرب، پوست معمولی، پوست های مختلط

   

  روشن کردن پوست

  برای مشکلات انواع پوست ها، ماسک های طبیعی زیادی وجود دارد

   

  ماسک شیر، آب لیمو و عسل

  آب لیمو که سرشار از ویتامین C است برای خواص روشن کننده اش شناخته شده است. ویتامین ث می تواند تولید ملانین که رنگدانه های تیره ایجاد می کند را کم کند.

   

  مواد لازم :

  ۱ قاشق غذاخوری شیر

  ۱ قاشق غذاخوری آب لیمو

  ۱ قاشق چای خوری عسل

   

  طرز تهیه ماسک لیمو و عسل : 

  مواد را در یک کاسه خوب با هم مخلوط کنید.

  پوست خود را تمیز کنید و خمیر را روی پوست بمالید و بگذارید ۲۰ دقیقه بماند.

  پوستتان را با آب گرم بشویید.

  مقدار و زمان استفاده : این ماسک روشن کننده پوست را یک روز در میان قبل از خواب استفاده کنید. مناسب برای : همه نوع پوست

   

  نکته :

  اگر هر گونه سوزشی به علت اسیدی بودن آب لیمو روی پوست خود احساس کردید، ماسک را سریعا بشویید و روی نقطه ی سوزش یخ بگذارید.

   

  ماسک کدو حلوایی

  کدوحلوایی بمب آنتی اکسیدان و اسید های لایه بردار مفید برای پوست است.

  کدو حلوایی حاوی بتا کاروتین و ویتامین A و C است که به روشن شدن پوست کمک می کند.

   

  مواد لازم :

  ۲ قاشق غذاخوری پوره ی کدو حلوایی

  ½ قاشق مربا خوری عسل

  ½ قاشق مربا خوری شیر

   

  طرز تهیه :

  برای درست کردن پوره ی کدو حلوایی، کدو را چند قسمت کنید، آن ها را در یک قابلمه با کمی آب بریزید تا بجوشد و نرم شود و سپس در مخلوط کن بریزید تا یک خمیر یکدست حاصل شود.

  یک قاشق غذاخوری از خمیر کدو حلوایی را با عسل و شیر مخلوط کنید تا خمیری یک دست داشته باشید.

  این خمیر را به پوست بمالید و برای ۲۰ دقیقه صبر کنید.

  آن را با آب گرم از پوست خود بشویید.

  مقدار و زمان استفاده : می توانید این ماسک روشن کننده پوست را ۲ تا ۳ روز در هفته، قبل از رفتن به تخت خواب استفاده کنید. مناسب برای : همه نوع پوست

   

  نکته :

  اگر هر گونه حساسیتی به محصولات لبنی و محصولات جانبی آن دارید، در این ماسک به جای شیر از گلاب یا آب آلوئه ورا استفاده کنید.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  انواع لایه بردارهای صورت و نحوه استفاده از آن ها  لایه‌بردارهای پوستی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند‎

   

  لایه‌بردارهای مکانیکی دارای عناصر ساینده ملایمی هستند که سلول‌های پوستی مُرده را از سطح پوست جدا می‌کنند. این نوع از لایه‌بردارهای پوستی معمولا در قالب اسکراب صورت یا کرم‌های پاک‌کننده دارای ذرات ریز و زبر ارائه می‌شوند.

   

  پوست ما دائما درحال بازسازی خودش است و سلول‌های پوستی جدید نیز به همین دلیل رشد می‌کنند تا جایگزین سلول‌های پوستی پیر، مُرده یا آسیب‌دیده شوند. جالب است بدانید که هر دقیقه در هر روز، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار سلول پوستی مُرده از پوست ما جدا می‌شوند.

   

  عواملی مانند افزایش سن و خشکی پوست می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که سلول‌های پوستی مُرده به‌راحتی از پوست جدا نشوند. تجمع این سلول‌های زائد بر روی پوست می‌تواند حالت زبری و چسبناکی به پوست بدهد و در ادامه طوری منافذ پوستی را مسدود کند که به شکل‌گیری آکنه بزرگسالی منجر شود. با این‌حال، استفاده منظم و دقیق از لایه‌بردار پوستی می‌تواند به جداسازی سلول‌های پوستی مُرده کمک کند، و شادابی و جوانی را به پوست بازگرداند.

   

  انواع لایه بردار صورت و نحوه استفاده از آن ها

  لایه‌بردارهای پوستی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: لایه‌بردارهای مکانیکی و لایه‌بردارهای شیمیایی. هر دو نوع این محصولات، صرف نظر از میزان کاربرد و نحوه سازگاری‌شان با انواع مشکلات پوستی، دارای جوانب مثبت و منفی مختلفی هستند.

   

  لایه‌بردارهای مکانیکی

  لایه‌بردارهای مکانیکی دارای عناصر ساینده ملایمی هستند که سلول‌های پوستی مُرده را از سطح پوست جدا می‌کنند. این نوع از لایه‌بردارهای پوستی معمولا در قالب اسکراب صورت یا کرم‌های پاک‌کننده دارای ذرات ریز و زبر ارائه می‌شوند. همین‌که لایه‌بردار را به‌آرامی روی سطح صورت و پوست بدن ماساژ بدهید، سلول‌های پوستی مُرده هم به‌علت اصطکاک از روی پوست جدا می‌شوند.

   

  لایه‌بردارهای مکانیکی به‌راحتی در همه داروخانه‌ها به فروش می‌رسند و استفاده از آنها نیز کار ساده‌ای است. این محصولات به‌طور خاص برای افراد دارای پوست چرب یا مبتلا به آکنه مناسب هستند. واضح است که لایه‌بردارهای مکانیکی باید سلول‌های پوستی و زوائدی که منافذ پوستی را مسدود کرده‌اند از پوست جدا کنند، اما شما نباید این محصولات را بیش از حد روی پوست فشار بدهید، چون در این صورت می‌توانند باعث التهاب پوستی شوند.

   

  با این‌حال، استفاده از لایه‌بردارهای مکانیکی به‌طور کلی می‌تواند آسیب‌زا باشد. وقتی که از این ابزارها و وسایل کمک می‌گیرید، درواقع دارید لایه بیرونی پوست را سُنباده می‌زنید! بعضی از لایه‌بردارهای مکانیکی حاوی عناصر دندانه‌دار یا زبری هستند که هر لحظه می‌توانند پوست را خراش بدهند. به همین دلیل است که متخصصان پوست همیشه توصیه می‌کنند که موقع استفاده از لایه‌بردار مکانیکی، حتما براساس حرکات آرام و دقیق عمل کنید. نظر متخصصان این است که افراد دارای پوست حساس، به‌طور کلی نباید از لایه‌بردارها استفاده کنند.

   

  انواع لایه بردارها

  استفاده از لایه‌بردارهای مکانیکی به‌طور کلی می‌تواند آسیب‌زا باشد‎

   

  لایه‌بردارهای شیمیایی

  لایه‌بردارهای شیمیایی حاوی اسیدهای ملایمی هستند که هر مانعی را که جلوی سلول‌های پوستی مُرده قرار گرفته‌اند و مانع از جداسازی آن‌ها می‌شوند را در خودشان حل می‌کنند. لایه‌بردارهای شیمیایی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

   

  انواع حاوی آلفا هیدروکسی اسید (AHA) و انواع حاوی بتا هیدروکسی اسید (BHA) :

  ۱. آلفا هیدروکسی اسید از مواد غذایی مختلف گرفته می‌شود، از جمله سیب، انگور و شیر. بعضی از رایج‌ترین انواع آلفا هیدروکسی اسیدها که نام آنها را روی برچسب محصولات می‌بینید، بدین ترتیب هستند: اسید گلیکولیک، اسید لاکتیک، اسید مالیک و آلفا هیدروکسی اوکتانوئیک. آلفا هیدروکسی اسید، بهترین ماده برای افراد دارای پوست خشک یا پوست ضخیم است.

   

  ۲. بتا هیدروکسی اسید به آلفا هیدروکسی اسید شباهت دارد، اما از نظر قابلیت محلول در چربی دارای کیفیت بهتری است و درنتیجه عملکرد بهتری در لایه‌برداری پوست چرب یا پوست مستعد به آکنه ارائه می‌کند. بهترین نوع بتا هیدروکسی اسید، اسید سالیسیلیک است. بنابراین، سراغ محصولاتی بروید که نام این عناصر را در لیست مواد تشکیل‌دهنده داشته باشند: سالیسیلات، سالیسیلات سدیم، بتا هیدروکسی بوتانوئیک و اسید تروپیک.

   

  مکانیکی یا شیمیایی؟ مساله این است!

  آن دسته از لایه‌بردارهای شیمیایی که حاوی آلفا هیدروکسی اسید و بتا هیدروکسی اسید هستند، کمتر از لایه‌بردارهای مکانیکی به پوست آسیب می‌رسانند. علاوه بر این نکته، لایه‌بردارهای شیمیایی دارای عملکرد ویژه‌ای در راستای شاداب‌سازی پوست هستند که از توان اسکراب صورت خارج است. این محصولات، سطح pH صورت را کاهش می‌دهند و به هموار کردن چین‌وچروک‌های کوچک و سطحی کمک می‌کنند. بنابراین، استفاده از لایه‌بردارهای شیمیایی واقعا برای پوست‌های خشک یا پوست‌هایی که از قرار گرفتن در معرض نور خورشید آسیب دیده‌اند، مناسب است.

   

  کدام لایه‌بردار برای کدام پوست؟

  پیدا کردن فرمولاسیون مناسب و سازگار با پوست هر فرد، به چند بار آزمون و خطا نیاز دارد. بنابراین، اصلا توقع نداشته باشید که در اولین انتخاب بتوانید بهترین محصول متناسب با شرایط خودتان را پیدا کنید. براساس دستورالعمل‌های سازمان غذا و داروی آمریکا (USFDA)، شما باید از لایه‌بردارهای برپایه آلفا هیدروکسی اسید استفاده کنید که غلظت آلفا هیدروکسی اسید در آن ۱۰ درصد یا کمتر، و pH آن هم ۳.۵ یا بالاتر باشد. لایه‌بردارهای برپایه بتا هیدروکسی اسید، با اسید سالیسیلیک در سطح ۱.۵ تا ۲ درصد نیز اثربخشی مطلوبی دارند. فراموش نکیند که استفاده از محصولاتی که قدرت شیمیایی بیشتری دارند، می‌تواند باعث التهاب پوستی شود.

   

  چه موقع و چطور از لایه‌بردار استفاده کنیم؟

  لایه‌بردارها برای استفاده روزانه مناسب نیستند. پس اصلا نباید هر روز از لایه‌بردارها استفاده کنید. لایه‌برداری، لایه‌های فوقانی و بیرونی پوست را از بدن جدا می‌کند و درنتیجه پوست ما برای بازسازی لایه‌های فوقانی خودش به گذر زمان نیاز دارد. افراد دارای پوست خشک فقط یک یا دو بار در هفته می‌توانند لایه‌برداری را انجام بدهند و اگر پزشک این کار را برای‌شان ممنوع کرده باشد، نباید به لایه‌برداری فکر کنند.

   

  با این‌حال، افراد دارای پوست چرب می‌توانند لایه‌برداری را به دو تا چهار بار در هفته برسانند. البته هر فردی، در صورت مواجه شدن با التهاب یا بثورات پوستی بعد از لایه‌برداری، باید استفاده از این روش را متوقف کند. نکته مهم دیگری که نباید فراموش کنید، مرطوب‌سازی پوست بعد از هر بار لایه‌برداری است. این کار مهم، التهاب ناشی از لایه‌برداری را تسکین می‌دهد و از خشک شدن پوست جلوگیری می‌کند.

   

  یک نکته مهم

  لایه‌بردارهای شیمیایی حاوی آلفا هیدروکسی اسید یا بتا هیدروکسی اسید، حساسیت پوست نسبت به نور خورشید را تا مدت یک هفته بعد از هر بار استفاده، افزایش می‌دهند. بنابراین، همیشه قبل از این‌که از خانه خارج شوید، به‌خوبی پوست را با استفاده از کرم‌های ضدآفتاب پوشش بدهید. این توصیه همیشگی متخصصان به همه افراد است.

   

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  از بین بردن سیاهی دور چشم با چند روش ساده

  تیرگی زیر چشم

  از بین بردن سیاهی دور چشم یکی از راه های اصلی برای داشتن صورتی زیبا است

   

  از بین بردن سیاهی دور چشم یکی از راه های اصلی برای داشتن صورتی زیبا است. با چند روش خانگی می توانید سیاهی دور چشم تان را از بین ببرید.

   

  سیاهی و چروک دور چشم، یکی از علل شایع مراجعه افراد به کلینیک های پوست و زیبایی است. با تغذیه مناسب، نوشیدن آب کافی و انجام برخی اقدامات حفاظتی می توان تا حدود زیادی این مشکل را کاهش داد.

   

  از جمله این اقدامات عبارت است از :

  _ خودداری از مصرف بی رویه نمک

  _ تا حد امکان عوامل حساسیت زا را از خود دور کنید.

  _ از محلول نمک برای شست وشوی بینی و سینوس ها استفاده کنید.

  _ موقعیت خوابیدن خود را تغییر دهید.

  _ هرگز با آرایش نخوابید.

  _ نوشیدنی های الکلی را حذف کنید.

  _ پوست و چشمانتان را از اشعه UV محافظت کنید.

  _ سیگار نکشید.

  _ ناحیه اطراف چشمانتان را خنک کنید.

  _ از سی سالگی به بعد حتما از کرم دور چشم استفاده کنید.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  روند رو به افزایش استفاده از بوتاکس


  بوتاکس صورت

  تزریق بوتاکس آسان و سریع است و کمترین اقدام، چشمگیرترین نتایج را به همراه دارد‎

  بوتاکس


  سم بوتولینوم (botulinum toxin)  که غالباً آن را با نام بوتاکس می‌شناسیم، برای درمان بسیاری از اختلالات مانند اختلالات چشمی، پلک زدن های کنترل نشده، اسپاسم عضلانی، اختلالات حرکتی و کاهش چروک‌های پوستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو ابتدا بین میان سالان رواج پیدا کرد. با این وجود، استفاده از آن در میان نسلها روبه افزایش است. استفاده از این دارو بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، با ۴۱ درصد رشد مواجه بوده است و تا سال ۲۰۱۶ ، ده درصد دیگر افزایش یافته که از این میان، ۴۵ هزار نفر از بیماران مردان بوده‌اند. انجمن جراحان زیبایی آمریکا گزارش کرده است که حدود ۱۵ درصد بیماران بین سنین ۱۹تا ۳۴ سال قرار داشتند.

   

  جراحان پلاستیک دپارتمان اوتولارینولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه مینه‌سوتا می‌گوید که بسیاری از افراد، خطوط طبیعی خود را نمی‌خواهند و خطوط ساختگی، برای مثال ابروهای بلند، را ترجیح می‌دهند. آنها می گویند روند روبه فزونی این درمان در میان سنین مختلف به دلیل پذیرش آن از سوی جامعه و دسترسی آسان به آن، سهولت پیدا کرده است.

   

  بوتاکس چگونه اثر می‌کند

  بوتاکس حاوی پروتئینی است که توسط باکتریهای نوروتوکسین تولید می‌شوند و کلستریدیوم بوتولینوم (Clostridium botulinum) نام دارد. این پروتئین عضلات متعددی را که باعث چروک صورت می‌شوند، سست می‌کند. تزریق بوتاکس آسان و سریع است و کمترین اقدام، چشمگیرترین نتایج را به همراه دارد. نتایج سه روز بعد از تزریق ظاهر می‌شود. بنابراین، ماهیچه ها منقبض نمی‌شوند و ظاهری جوان و زیبا خلق می‌کنند که بسته به بیمار، بین شش الی هشت ماه پایدار می ماند. این درمان دو یا سه بار در سال انجام می‌شود تا اثر بهتری داشته باشد.

   

  بوتاکس با میزان کم تزریق می‌شود. غلظت‌های بالا برای انسان سمی است. برای منقبض کردن عضلات، عصب‌ها استیل کولین (acetylcholine)، یک انتقال دهنده‌ی عصبی در سیناپس، جائیکه انتهای عصب‌ها و سلولهای ماهیچه‌ای به هم می‌پیوندند، ترشح می‌کنند. استیل کولین به گیرنده‌های سلولی عضلانی متصل و در نهایت باعث انقباض می‌شود. بوتاکس ترشح استیل کولین از اعصاب کنترل کننده‌ی حرکت عضلانی را مسدود می‌کند و در نتیجه از انقباض ماهیچه‌ای جلوگیری می‌کند. در نهایت، از تشکیل چین و چروک جلوگیری بعمل آمده و پوست جوانتر به نظر می‌رسد.

   

  روش کار

  درمان با استفاده از یک روش ساده انجام می‌گیرد. پودر در محلول نمک – که معمولاً کلرید سدیم است رقیق می‌شود و مستقیماً به بافت عصبی ماهیچه‌ای تزریق می‌گردد. برای کاهش درد، از محلول های نمک نگهداری شده و کیسه‌های سرد به جای کرمهای بی حس کننده‌ی موضعی استفاده می‌شود. به بیمار توصیه می‌شود عضلات مورد معالجه را چند ساعت بعد از درمان برای افزایش اثر دارو حرکت دهد.

   

  نتایج

  فرایند درمان حدود ۲۴ الی ۷۲ ساعت به طول می‌انجامد که نسبی است و به زمان ظاهر شدن نتایج بستگی دارد. با این وجود، در برخی از موارد، پنج روز طول می‌کشد تا نتایج خود را نشان دهند. مادران باردار یا افرادیکه با آلرژی های بالا دارند، نباید از این دارو استفاده کنند.

   

  قسمتهای قابل درمان

  بیشترین قسمت های مناسب صورت برای استفاده از بوتاکس خطوط اخم بین دو ابرو، خطوط خنده، بالای ابرو و خط اخم پیشانی است. بوتاکس همچنین در دیگر قسمتها مانند نوارهای گردن، خطوط بینی، کاهش تعرق زیاد، کانتورینگ ساق، کانتورینگ خطوط فک کاربرد دارد. قیمت تزریق غالبا بسته به قسمت مورد مراقبت، قدرت ماهیچه که مردان را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می‌کند- و بسته به بیمارستان متفاوت است.

   

  با این حال، پیچیدگی‌هایی نیز مانند تورم خفیف، قرمزی،  پلک‌های و پیشانی آویزان و افکنده، ضعف، تهوع، خشکی دهان، و سردرد می‌تواند اتفاق بیافتد. علیرغم سادگی فرایند درمان، رژیم غذایی و ورزش نقشی قابل توجه را در مراقبت از پوست دارد. اگرچه بوتاکس در میان میان سالان محبوبیت فراوانی دارد، اما امروزه افراد در سنین جوانترهم به مراقبت از پوست توجه زیادی نشان می‌دهند.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  زیبایی صورت تان را با 10 روش طبیعی برای همیشه حفظ کنید


  برای حفظ زیبایی طبیعی همیشه لازم نیست پول زیادی خرج کنید‎

   

  برای حفظ زیبایی طبیعی همیشه لازم نیست پول زیادی خرج کنید. راه‌های ساده بسیار زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند زیبایی طبیعی خود را نشان بدهید و از آنچه هستید لذت ببرید.

   

  حفط زیبایی صورت با 10 راه طبیعی

  شاید گمان کنید حفظ زیبایی کار دشوار و گرانی است. البته این تصور چندان اشتباه نیست. صنعت زیبایی سالانه 300 میلیارد دلار برای تولید محصولات زیبایی هزینه می‌کند و زنان به طور میانگین حدود 15 هزار دلار در طول زندگی خود صرف خرید محصولات زیبایی می‌کنند. بر اساس یک تحقیق در انگلستان به طور متوسط زنان یک سال از زندگی خود را صرف آرایش می‌کنند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از زنان و مردان گمان می‌کنند، حفظ و توجه به زیبایی نیاز به پول و زمان زیادی دارد و... در نهایت سلامت را نیز به خطر می‌اندازد. اما حقیقت این نیست، مفهوم زیبایی چیز دیگری است. زیبایی به معنای پنهان کردن آنچه دارید نیست و راه‌های فراوانی وجود دارد که هر کسی از آن چیزی که دارد خوشحال و راضی باشد و خود را زیبا ببیند. برای حفظ زیبایی طبیعی همیشه لازم نیست پول زیادی خرج کنید. راه‌های ساده بسیار زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند زیبایی طبیعی خود را نشان بدهید و از آنچه هستید لذت ببرید.

   

  موز و تخم مرغ برای مراقبت از مو

  آیا به دنبال کمی شفافیت و جلا در موهای خود هستید؟ کمی تخم مرغ را با یک موز مخلوط کنید. این ماسک طبیعی را روی موها قرار بدهید و سی دقیقه صبر کنید. سپس موها را مثل همیشه بشویید. کافی است پس از شست‌وشوی کامل مو کمی از حالت‌دهنده مو استفاده کنید. معجزه موز و تخم مرغ برای ایجاد شفافیت مو کم هزینه، بی‌دردسر و بسیار راحت است.

   

  از بین بردن جوش سر سیاه با ترکیب عسل و لیمو

  چهار یا پنج قطره عسل خالص را روی یک برش از لیمو بریزید. سپس آن را روی پوست برای یک دقیقه ماساژ بدهید. بویژه در نواحی که پوست بر اثر جوش‌های سر سیاه دچار مشکل شده است و پنج دقیقه صبر کنید و سپس آن را با آب سرد بشویید. ممکن است این کار پوست را حساس کند پس بهتر است از این روش پیش از خواب استفاده کنید نه زمانی که می‌خواهید از خانه خارج شوید.

   

  سرکه سیب برای شامپو

  اگر همیشه از شامپوهای شیمیایی استفاده می‌کنید و نتیجه مطلوب نمی‌گیرید و موهای خشکی دارید، یکبار از سرکه سیب استفاده کنید. یک چهارم فنجان سرکه سیب ارگانیک را با یک فنجان آب مخلوط کنید و از این ترکیب به عنوان یک نرم کننده طبیعی مو استفاده کنید.

   

  احساس زیبا بودن

  راه‌های ساده زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند زیبایی طبیعی خود را نشان بدهید‎

   

  ماسک ساده عسل برای زیبایی پوست

  عسل طبیعی خالص یک ماده آنتی باکتریال و یک راه ساده برای نرمی و لطافت و زیبایی پوست است. هفته‌ای یکبار یک قاشق غذاخوری عسل خالص را برای زیبایی پوست کنار بگذارید. عسل را گرم کنید و با انگشت روی صورت ماساژ بدهید. 10 دقیقه صبر کنید.سپس آن را با آب گرم آبکشی کنید و اجازه بدهید درهوای طبیعی خشک شود.

   

  لیف خشک

  از برس‌های بزرگ مخصوص شست‌ و شو برای لایه‌برداری پوست استفاده کنید. این کار به دستگاه لنفاوی کمک می‌کند، سلول‌های مرده را از بین می‌برد و سیستم ایمنی بدن را قوی‌تر می‌کند و سلولیت‌ها را نیز از بین می‌برد. علاوه بر این هورمون‌ها را نیز تحریک می‌کند و باعث محکم شدن پوست و جریان خون بهتر در پوست می‌شود. این کار بسیار ارزان و ساده است.

   

  کرم اصلاح بدون مواد مضر

  کمی روغن نارگیل را به عنوان کرم اصلاح برای پاها استفاده کنید. این ارزان‌ترین و ساده‌ترین راه برای نرمی و لطافت پوست پا پس از اصلاح است.

   

  لایه بردار طبیعی برای آرنج و زانو

  یک پرتقال را نصف کنید و نیمی از آن را روی زانو و آرنج بمالید. این کار برای لایه‌برداری بسیار مؤثر است. پس از آن پوست را کمی با آب ولرم بشویید. این کار باعث روشن شدن و نرمی پوست می‌شود. بدون اینکه مجبور باشید هزینه‌ای برای لایه‌برداری پرداخت کنید.

   

  اسکراب طبیعی پوست

  روغن زیتون و نمک دریایی را به نسبت دو به یک با هم مخلوط کنید واز آن به عنوان یک اسکراب طبیعی پوست استفاده کنید. این کار برای از بین بردن سلول‌های مرده پوست و نرمی و لطافت آن بسیار مؤثر است. ترکیب روغن زیتون و نمک دریایی بسیار کم هزینه تر از اسکراب‌های موجود در بازار است.

   

  راه برای نرمی و حالت دهندگی مو

  روغن نارگیل را به کف سر و به روی موها بمالید و ماساژ بدهید. سپس چند ساعت صبر کنید و آن را با شامپو بشویید.نیازی نیست که پس از شست‌وشو با شامپو دوباره از حالت دهنده‌های شیمیایی استفاده کنید. روغن نارگیل یک حجم دهنده عالی مو است. با این حل ممکن است این روش با هر مویی سازگار نباشد. پس بهتر است ابتدا کمی از آن را روی موی خود امتحان کنید و اگر نتیجه مطلوبی از آن دیدید از این روش برای همه موها استفاده کنید. ممکن است این کار کمی موها را چرب نشان بدهد.

   

  رطوبت‌رسانی برای زیبایی ناخن‌ها

  ناخن‌ها را با کمی روغن زیتون به مدت پنج دقیقه ماساژ بدهید. خیلی سریع متوجه نرمی، زیبایی و درخشندگی ناخن‌هایتان می‌شوید.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  درمان جوش و آکنه با 12 پیشنهاد خوراکی

  جوش های سرسیاه

  جوش‌های پوستی می‌توانند به علت‌های متفاوتی ایجاد شوند

   

  جوش‌های پوستی می‌توانند به علت‌های متفاوتی ایجاد شوند؛ از استرس گرفته تا نوسانات هورمونی. با این‌حال، همه این افراد علاوه بر جدی گرفتن روش‌های درمانی موضعی و دارویی،‌ می‌توانند از مواد غذایی خاص برای مقابله با جوش‌ها و شفاف‌سازی پوست خودشان استفاده کنند.

   

  درمان جوش با روشهای خوراکی

  جوش‌های پوستی فقط مختص نوجوانان نیستند، بلکه حدود 20 درصد از خانم‌ها در دهه‌های دوم و سوم زندگی با این جوش‌ها مواجه می‌شوند. جوش‌های پوستی می‌توانند به علت‌های متفاوتی ایجاد شوند؛ از استرس گرفته تا نوسانات هورمونی. با این‌حال، همه این افراد علاوه بر جدی گرفتن روش‌های درمانی موضعی و دارویی،‌ می‌توانند از مواد غذایی خاص برای مقابله با جوش‌ها و شفاف‌سازی پوست خودشان استفاده کنند. اضافه کردن مواد غذایی زیر به رژیم غذایی، کیفیت پوست را به مرور زمان افزایش می‌دهد.

   

  درمان جوش با گزنه

  گزنه، یکی از گیاهانی است که خاصیت ضدالتهابی ویژه‌ای دارد و دو فایده مهم نیز به پوست می‌رساند؛ کمک به تسکین التهابات پوستی و بهبود بیماری‌های پوستی مانند اگزما و آکنه. شما می‌توانید از گزنه برای تهیه سوپ یا چای استفاده کنید. ویژگی دیگر گزنه، قدرت سم‌زدایی آن است که از آنتی‌اکسیدان‌های سرشارش نشات می‌گیرد. این ترکیبات مهم از بدن در مقابل تولید بیش از حد رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کنند و مانع از آسیب‌دیدگی DNA در بدن می‌شوند.

   

  درمان جوش با رازیانه

  اگر تاکنون از رازیانه استفاده نکرده‌اید، وقتش رسیده با این گیاه مفید آشنا شوید. رازیانه علاوه بر اینکه برای هضم غذا مفید است، تورم را هم در بدن کاهش می‌دهد و به بیرون راندن مایعات اضافی و سموم از بدن کمک می‌کند. همه این ویژگی‌ها برای سلامت پوست و مو مهم هستند و در درازمدت خودشان را نشان می‌دهند. شما می‌توانید از رازیانه برای تهیه چای استفاده کنید.

   

  درمان جوش با نعناع

  مردم جهان بیشتر از هر چیزی، نعناع را به‌واسطه خواص درمانگر و تسکین‌دهنده‌اش می‌شناسند. این گیاه مهم، نه‌ تنها به هضم بهتر غذا کمک می‌کند، بلکه استرس را هم کاهش می‌دهد که یکی از عوامل تشدیدکننده جوش‌هاست. نعناع برای مقابله با سردرد هم مفید است. سینوس‌ها را پاکسازی می‌کند و فواید مختلفی به پوست می‌رساند.

   

  درمان جوش با انواع توت‌های تیره

  ویژگی مهمی که انواع توت‌های تیره را متمایز می‌کند، میزان زیاد آنتی‌اکسیدان‌هایی است که در این میوه‌ها وجود دارد. این آنتی‌اکسیدان‌ها از دو منظر برای پوست مهم هستند؛ قابلیت پاکسازی و قابلیت شفاف‌سازی. به‌علاوه، اهمیت فیبر موجود در توت‌های تیره را هم نباید نادیده گرفت چون مانع از گرسنگی کاذب می‌شوند و ترشح انسولین را تنظیم می‌کنند.

   

  درمان جوش با مغزهای خام

  کمبود املاح مهمی مانند زینک و سلنیوم، با افزایش آکنه‌ها در بعضی از افراد مرتبط است. به همین دلیل هم مغزهای خام، خصوصاً دانه‌های کدو و بادام برزیلی، برای مقابله با آکنه‌ها و جوش‌ها مفید هستند. ویژگی سلنیوم این است که تعداد سلول‌های سفید خون را در بدن افزایش می‌دهد، درنتیجه قدرت دفاعی بدن را تقویت می‌کند. بعضی ترکیبات مانند ویتامین E، مس، منیزیم، منگنز، پتاسیم، کلسیم و آهن نیز برای سلامت پوست و حفظ عملکردهای آن ضروری هستند بنابراین، مغزهای حاوی این عناصر هم باید به رژیم غذایی اضافه شوند.

   

  درمان جای جوش صورت

  می‌توان از مواد غذایی خاص برای مقابله با جوش‌ها و شفاف‌سازی پوست استفاده کرد

   

  درمان جوش با سیر

  سیر، سرشار از نوعی ماده شیمیایی طبیعی به‌نام آلیسین است که بعد از هضم شدن، فعل و انفعالات خاصی با خون انجام می‌دهد. این فرایند به شکل‌گیری ماده‌ای در بدن منجر می‌شود که توانایی بالایی برای نابود کردن بسیاری از باکتری‌ها و ویروس‌های مضر دارد. در این حالت، بسیاری از ترکیبات مضری که باعث شکل‌گیری جوش‌ها و بیماری‌های پوستی می‌شوند، از بین می‌روند. اگر میزان استفاده از گیاهان و میوه‌های سرشار از آنتی‌اکسیدان را همراه با مصرف سیر افزایش بدهید، ترکیب دارویی بی‌نظیری به بدن می‌رسانید. البته برای اینکه از بیشترین فواید سیر برخوردار شوید، باید آن را خام بخورید.

   

  درمان جوش با گوجه‌ فرنگی

  گوجه‌فرنگی، یکی از بهترین منابع حاوی ویتامین C است و با توجه به اینکه تولید کلاژن را افزایش می‌دهد، استحکام و کیفیت پوست را در وضعیت مطلوبی نگه می‌دارد. علاوه بر این، لیکوپن موجود در گوجه‌فرنگی هم فقط رنگ قرمز را در این سبزی ایجاد نمی‌کند، بلکه گردش خون را در پوست بهبود می‌بخشد.

   

  درمان جوش با انگور قرمز

  به گفته محققان، انگور قرمز و دانه‌های آن، حاوی ترکیبات شیمیایی طبیعی و آنتی‌اکسیدان‌های قدرتمندی هستند که بیماری‌های پوستی التهابی مانند پسوریازیس و اگزما را درمان می‌کنند. آنتی‌هیستامین‌های طبیعی موجود در انگور قرمز هم می‌توانند به کنترل عوارض جانبی ناشی از واکنش‌های حساسیت‌زا کمک کنند بنابراین، سعی کنید روزانه از انگور قرمز تازه و کامل به‌عنوان بخشی از سالاد یا به‌عنوان میان‌ وعده استفاده کنید.

   

  درمان جوش با کلم بروکلی

  کلم بروکلی، یکی از سبزی‌های بی‌نظیر برای مقابله با جوش‌ها و افزایش شفافیت پوست است. آنتی‌اکسیدان‌های مهمی مانند ویتامین‌های A، B، C، E و K در کلم بروکلی وجود دارند که همگی درخشش و شفافیت پوست را تقویت می‌کنند و نقش مهمی در احیای بافت‌های آسیب‌دیده برعهده می‌گیرند. در ضمن، اسیدهای چرب امگا 3، کلسیم و فولات موجود در کلم بروکلی هم فرایند بهبود مشکلات پوستی را بهتر می‌کنند و برای عملکرد هرچه بهتر سلول‌های پوستی مفید هستند. شما می‌توانید کلم بروکلی را به‌صورت خام به سالاد اضافه کنید یا آن را به‌صورت بخارپز بخورید.

   

  درمان جوش با سیب زمینی شیرین

  یافته‌های علمی نشان می‌دهند بالا بودن سطح هورمون کورتیزول در بدن می‌تواند باعث بروز جوش‌های پوستی شود. کورتیزول، یکی از هورمون‌هایی است که در واکنش به استرس ترشح می‌شود. این در حالی است که تنظیم نوسانات در سطح قند خون می‌تواند خلق‌وخوی ما را در وضعیت بهتری قرار بدهد و از این طریق به مقابله با استرس کمک کند بنابراین، اضافه کردن مواد غذایی حاوی کربوهیدرات‌های پیچیده و ویتامین‌های مهم به رژیم غذایی مانند سیب‌زمینی شیرین، به تنظیم نوسانات قندخون کمک می‌کند. این سبزی ریشه‌دار، بتاکاروتن هم دارد که بعد از هضم شدن به ویتامین A تبدیل می‌شود و می‌تواند به بهبود جریان اکسیژن در پوست کمک کند.

   

  درمان جوش با انواع حبوبات

  هر فرایند بهبود و التیامی به پروتئین و انرژی نیاز دارد و انواع حبوبات مانند نخودفرنگی،‌ لوبیا و عدس، مقدار زیادی پروتئین و انرژی برای بدن فراهم می‌کنند. این حبوبات حاوی مجموعه‌ای از ویتامین‌ها و املاح مهم نیز هستند و میزان زیادی فیبر غذایی دارند. این عناصر مفید کنار یکدیگر، هم به فرایند هضم طبیعی کمک می‌کنند و هم نقش مهمی در تقویت سم‌زدایی برعهده می‌گیرند. خوشبختانه همه این ویژگی‌ها به شفاف‌سازی پوست کمک می‌کنند.

   

  درمان جوش با برخی از انواع پنیر

  یکی از خوراکی‌هایی که باید به رژیم غذایی خودتان اضافه کنید، پنیر کوتاژ است که چند ویژگی مهم دارد؛ سرشار از پروتئین و سلنیوم و تقویت‌کننده شفافیت پوست. شما می‌توانید پنیر کوتاژ را با سیب‌زمینی شیرین، کلم بروکلی و اسفناج مخلوط و یک وعده غذایی کاملاً مغذی برای پوست خودتان تهیه کنید.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  خارش پوست کلافه‌تان کرده؟

  علل ایجاد کهیر در بدن

  پوست ملتهبی که ورم کرده و به شدت می‌خارد، از دچار شدنتان به اگزما خبر می‌دهد‎

   

  پوست ملتهبی که ورم کرده و به شدت می‌خارد، از دچار شدنتان به اگزما خبر می‌دهد. اگزما، یک بیماری پوستی شایع است که علاوه بر علایم گفته شده، خود را با پوست‌ریزی هم نشان می‌دهد و بیشتر از آنکه خطرناک باشد، آزار دهنده است.

   

  این بیماری، ممکن است در دوره‌های مختلف سراغتان بیاید و بسته به شدتش، با مراقبت‌های خانگی یا درمان‌های تخصصی، برطرف شود. اما آنچه بدیهی است، این است که سبک زندگی شما، بر دچار شدنتان به اگزما تاثیر می‌گذارد. از میان دلایل مختلف ایجاد این مشکل، فهرستی از مهم‌ترین‌ها را برای شما آماده کرده‌ایم. شاید با رعایت نکاتی که در ادامه آورده‌ایم، بتوانید التهاب، خارش و سوزش پوستتان را کمتر کنید و از اگزمای آزار دهنده نجات پیدا کنید.

   

  برخی از مواد شیمیایی

  اگر می‌خواهید خانه را با مواد شیمیایی تمیز کنید، حتما دستتان را دستکش‌های که داخلشان آستر کتانی وجود دارد بپوشانید. اغلب مواد شوینده، می‌توانند پوست حساس و نیازمند مراقبت شما را دچار اگزما کنند. گذشته از این، استفاده از خوشبو کننده‌های هوا، یا حتی روشن کردن شمع‌های معطر هم زمینه را برای عود کردن مشکلتان فراهم می‌کند. اگر هم بخاطر کارتان با دود و آلودگی هوا سر و کار دارید، طبیعی است که اگزمای پوستتان دیر خوب شود. در برخی موارد، صابون‌ها و شوینده‌های مو و بدن هم می‌توانند شما را به دردسر بیندازند. پس اگر سابقه دچار شدن به اگزما را دارید، از شوینده‌های ملایم و ضدحساسیت و البته بدون عطر استفاده کنید.

   

  آب داغ

  حمام کردن زیر آب داغ، یا حتی شستن دست‌ها با آب داغ، پوست شما را دچار اگزما می‌کند. پس سعی کنید بدنتان را با آب ولرم یا حتی نسبتا خنک بشویید و بعد از شست و شو هم با یک مرطوب‌کننده بدون عطر، حساسیت پوستتان را پایین بیاورید.

   

  تابش خورشید

  کار کردن زیر آفتاب، زمینه را برای بروز اگزما فراهم می‌کند. پوستی که در معرض گرمای زیاد قرار گرفته و دچار تعریق شده، مستعد چنین آسیب‌هایی است و به همین دلیل در زمان قرار داشتن زیر آفتاب، بهتر است از لباس‌های نخی آستین بلند، دستکش‌های نخی و کلاه آفتاب‌گیر استفاده کنید. یادتان نرود که تعریق زیاد، حتی اگر به دلیل کار کردن زیر آفتاب نباشد، می‌تواند زمینه را برای بروز اگزما فراهم کند.  خارش پوست
   

  برخی از لباس‎‌ها

  لباس‌های پشمی یا لباس‌هایی که از مواد مصنوعی مانند پلی‌استر و نایلون ساخته شده‌اند، ممکن است پوست شما را دچار اگزما کنند. بهترین راه برای فهمیدن تاثیر لباس‌ها بر وضعیت پوستتان، دقت کردن به زمان شروع مشکل یا دوره ادامه یافتن آن است. آیا دیروز که با لباسی از جنس پلی‌استر از خانه بیرون رفتید، دوبار پوستتان دچار اگزما شد؟

   

  استرس

  زندگی پر استرس، یا رخ دادن رویدادی که به روان شما فشار آورده، می‌تواند وضعیت پوستی‌تان را وخیم‌تر کند. استرس باعث به وجود آمدن التهاب در بدن می‌شود و سیستم ایمنی بدنتان را هم تضعیف می‌کند. پس اگر عوامل بالا شما را به اگزما دچار نکرده‌اند، برای حفظ آرامشتان بیشتر تلاش کنید.

   

  آلرژی

  حساسیت به گرده، حیوانات خانگی، گرد و غبار و یا حتی مواد غذایی، می‌تواند نشانه‌های اگزما را روی پوستتان پدیدار کند. شاید با انجام یک تست آلرژی، بتوانید متهم اصلی را شناسایی کنید و با حذف کردنش از زندگی‌تان، با مصرف داروهای مناسب، بتوانید به سالم ماندن پوستتان هم کمک کنید.

   

  هوای خشک

  اگر خشکی هوا پوستتان را آسیب‌پذیر و دچار اگزما کرده، سعی کنید همیشه یک دستگاه بخور را در خانه روشن کنید. شمایی که کولر گازی را جایگزیون کولر آبی کرده‌اید، قطعا به یک وسیله تازه برای مرطوب نگهداشتن فضای خانه‌تان نیاز دارید.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :6
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic