ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت شرکت خاص

سه شنبه 9 مرداد 1397

انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
گفته شد که شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر، شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتان هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.

الف) انتفای تعدد شرکا
چون در حقوق ایران، برخلاف  حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل  دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شر یک اند و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد.
در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،  برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست.
هرگاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از اموالش طلبهایشان را برداشت کنند.

ب) حذف نوع شرکت توسط قانون گذار
هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد، مورد بارز این وضعیت، شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347، با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام و خاص، از قانون گذاری ایران حذف شده است.
از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347، شرکتهای سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است، شرکت سهامی تلقی می شوند و هرگاه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند، منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال، مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347).
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت(مصوب 1311) تشکیل شده، به دستور ماده 284 لایحه قانونی عمل نکند به همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را باید  مطابق ماده 284 لایحه قانونی نادیده گرفت، یا مطابق ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلی کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی کنیم، هر شریکی که معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بر آید؛ چه بنا بر فرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را شرکت تضامنی تلقی کنیم، علاوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشد، بر عهده شرکای دیگر نیز خواهد بود.
به نظر ما، با توجه به اینکه ماده 284 لایحه قانونی 1347، هم بر ماده 220 قانون تجارت، وارد است و هم نسبت به آن جنبه  خاص دارد، باید درباره موضوع مورد بحث، بر ماده اخیر ترجیح داشته باشد و به عبارت دیگر، هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی 1347 خود را با لایحه اخیر تطبق نداده باشد، باید نادیده گرفته شود، نه آنکه تضامنی تلقی گردد. البته این امر به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله کرده اند،؛ چه شرکت، بنا بر مادده 284 لایحه قانونی منحل است و انحلال آن نیز نیاز به صدور حکم ندارد. بنابراین، شریکی که با اشخاص ثالث ـ حتی به نام شرکت ـ معامله کرده است، به شخصه مسئول اجرای معامله است و طلبکارانی که با او معامله کرده اند فقط به خود او می توانند مراجعه کنند. به نظر ما، قانون گذار بایست ماده 284 لایحه قانونی را چنان تنظیم می کرد که با شرکت سهامی سابق، در صورت عدم تطبیق خود با مقررات جدید، شرکت تضامنی تلقی شود(ماده 2220 ق.ت) و یا آنکه منحل شده، شرکا مسئول تضامنی محسوب شوند؛ اما چون قانون گذار هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکرده است، اشخاص ثالث، در این مورد به خصوص، مغبون خواهند شد.

ج) انتفای موضوع شرکت
همان طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیت که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد. ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: « وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد». از میان رفتن کامل دارایی شرکت ـ یعنی مفهوم دیگر موضوع  ـ نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد؛ شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.
در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب انحلال قهری آن نیست، مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاً انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.

د) انقضای مدت شرکت
هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تأکید نمی کرد هم قابل اعمال بود؛ چه همان طور که گفته شد، شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.

هـ) ورشکستگی شرکت
ورشکستگی شرکت تجارتی زمان مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که برعهده دارد برنیاید(412 ق.ت). با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.
باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت) بنابراین، در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.

 • نظرات() 
 • شنبه 16 تیر 1397


  منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیلان است که به موجب مصوبه هیات دولت در سال 75 تاسیس شده است.از ویژگی های مهم منطقه آزاد انزلی، وجود بندر انزلی در سواحل دریای خزر به عنوان قسمتی از آن است که دارای امکانات و تاسیسات بندری مناسبی جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری بوده و نفش مهمی را در کریدور شمال جنوب خواهد داشت.


  به همین جهت، چنانچه قصد ثبت شرکت در مناطق آزاد را دارید، ثبت شرکت در بندر انزلی می تواند به راحتی اهداف شما را محقق کند.ثبت شرکت کیا با بیش از سه دهه تجربه درخشان، به عنوان یکی از مجرب ترین شرکت های ثبتی کشور با کادری حرفه ای ، آماده ی ارائه ی خدمات بهینه به متقاضیان عزیز می باشد.در تمامی مراحل از مشاوره تلفنی کیا ثبت کمک بگیرید.

      از جمله سایر امتیازات ثبت شرکت در بندر انزلی عبارت است از :

  _ معافیت مالیاتی 20 ساله
  _ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
  _ آزادی مشارکت سرمایه گذار خارجی تا سقف 100درصد
  _  معافیت گمرکی برای ورود مواد اولیه ، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه ها ، فعالیت بورس کالای منطقه
  _ نزدیکی به بنادر آستراخان و لاگان در روسیه krasnudesk  در ترکمستان ، Aktau  در قزاقستان و باکو در جمهوری آذربایجان
  _ نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت و در اختیار داشتن تجهیزات ناوبری کامل
  _ نزدیکی به بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز در دریای خزر

      مدارک لازم جهت ثبت انواع شرکت و موسسه در منطقه آزاد انزلی

  شرکت های سهامی خاص
  _ دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص
  _ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
  _ دو نیخه صورتجلسه هیات مدیره
  _  دو نسخه اساسنامه شرکت در شرف تاسیس
  _ فهرست سهامداران
  _  گواهی بانکی نزد یکی از بانک های مستقر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35 % سرمایه  ( در خصوص تاسیس شرکت های سهامی خاص، پس از تعیین نام می بایست بلافاصله نسبت به پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت اقدام نمود و سپس مدارک تحویل اداره ثبت شرکت های منطقه گردد).
  شرکت با مسئولیت محدود
  _ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
  _  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
  _  دو نسخه اساسنامه شرکت در شرف تاسیس
  _  دو نسخه شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت
  موسسه غیر تجاری
  _  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
  _ دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
  _ دو نسخه اساسنامه شرکت در شرف تاسیس
  _ دو نسخه شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت
  ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی
  _ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
  _  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
  _  دو نسخه اساسنامه شرکت در شرف تاسیس
  _  دو نسخه شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت
  _  دو نسخه اظهارنامه ثبت
  _ اصل مجوز تاسیس شعبه یا اختیارنامه نمایندگی
  _  رونوشت مصدق سند ثبت شرکت یا موسسه خارجی
  _  آخرین ترازنامه مالی شرکت یا موسسه خارجی

      مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

  1).مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت
  2) تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی
  3) تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه
  4)ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم
  5) ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط مرجع ثبت شرکت ها
  6) تکمیل مدارک و ارائه آن به واحد ثبتی
  7) تطبیق مدارک با شرایط مقرره و در صورت نیاز تصحیح و تکمیل آن
  8) پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
  9) ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها
  10) پلمپ دفاتر تجاری
  11) تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی
  12) تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی
  اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند.
  هزینه های مربوط به ثبت شرکت ، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.( اصلاحی 18/ 2/ 1378)
  وفق جدید ترین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی ، یکی از مدیران شرکت می بایست حداقل یک تا سه سال اظهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات با ارزش افزوده داشته باشد.حداقل مدرک تحصیلی برای صدور کارت بازرگانی دیپلم است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  مناطق آزاد تجاری مناطق اقتصادی تحت مالکیت یک دولت و کشور می باشند که به دلیل داشتن مزایای فراوان برای شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی همواره مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار در این مناطق می باشد. این مناطق به دلیل دسترسی مناسب به لنگر گاه ها و مناطق مناسب برای پهلو گیری کشتی ها و همچنین به دلیل داشتن شرایط مطلوب و ویژه ای برای شرکت ها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی به فکر ثبت شرکت و یا شعبه ای از شرکت خود در این مناطق باشند .

  از سال 1372 که قانون مناطق آزاد تجاری در ایران به تصویب رسید مقررات خاص و دقیقی برای  اداره امور این مناطق در حوزه های گمرکی ، بازرگانی ، اشتغال ، بیمه ، تردد  و ... در نظر گرفته و تصویب و اجرایی شد .

  هر ساله تعداد زیادی شرکت در این مناطق به ثبت می رسند و لیکن برای تاسیس و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید مطابق چارچوب و قوانین و مقررات حاکم در این مناطق و طبق مصوبه ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران  مورخ سال 1374 و همچنین اصلاحیه هایی که بعدا به این قوانین در سال های 1375 و 1387 اضافه شد عمل نمود .

  طبق ماده 5 این مصوبه تمامی انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری که موضوع فعالیت انها مجاز بوده و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران باشند چه داخلی و چه خارجی می توانند مطابق این قوانین و مقررات در هر یک از مناطق آزاد اقتصادی اقدام به ثبت و راه اندازی شرکت بکنند .  بنابر این ثبت شرکت و نمایندگی و شعبه شرکتها در این مناطق بخصوص برای شرکت ها و موسسات ایرانی به راحتی امکان پذیر می باشد و شرکت ها و موسسات غیر تجاری خارجی هم در صورتیکه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشند می توانند در این مناطق ایران ثبت شرکت و یا نمایندگی و شعبه داشته باشند .

  اما توجه به این نکته بخصوص برای افراد و شرکت های خارجی حائز اهمیت است که با توجه به ماده 4 همین مصوبه  تمامی شرکت ها و موسساتی که در این مناطق ایران به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها هم در همان منطقه باشد شرکتی ایرانی تلقی خواهند شد هر چند مالکیت معنوی این شرکت متعلق به افراد خارجی باشد .

  تبصره 1 ماده 4 همین مصوبه به این موضوع هم اشاره دارد که شرکت و موسسات خارجی مجاز به راه اندازی شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد تجاری ایران می باشند که  در کشور خود و مطابق با قوانین و مقررات کشور خود شرکتی ثبت شده و قانونی داشته باشند و این موضوع توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم رسیده باشد . البته چنانچه شرکتی خارجی تنها بخواهد یک نمایندگی و یا یک شعبه در این مناطق داشته باشد می تواند به عنوان یک شرکت خارجی در ایران فعالیت نموده و اصالت خارجی بودن خود را حفظ نماید .

  حال پس از ثبت و راه اندازی شرکت ، شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد تجاری این شرکت ها باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم در هر یک از این مناطق عمل نمایند و پیروی از قوانین هر منطقه بر آنها لازم است . طبق قانون حاکم در این مناطق شعبه  ثبت شده در منطقه آزاد قسمتی از یک شرکت اصلی است که در خارج از محدوده ان منطقه آزاد به ثبت رسیده باشد و اکثریت سهام آن  مربوط به شرکت یا موسسه ثبت کننده شعبه بوده و شعبه ثبت شده تنها قسمتی از  موسسه یا آن شرکت اصلی و زیر نظر اصلی آن شرکت یا موسسه باشد .

  ضمن اینکه شعبه شرکت خارجی به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل فعالیت خواهد کرد و باید وظایف شرکت اصلی را در منطقه انجام دهد و فعالیتی مغایر با فعالیت شرکت اصلی نمی تواند در محل انجام دهد . نمایندگی یک شرکت هم باید تمامی اختیارات شرکت اصلی را داشته باشد و تمامی تعهدات ثبت کننده شرکت مورد قبول و تعهد شرکت اصلی باشد .

  مطابق قوانین جاری در مناطق آزاد تجاری برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری در مناطق آزاد باید طبق ماده 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد مدارک زیر ارائه شود :

      اظهارنامه ثبت
      اساسنامه ثبت
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
      صورتجلسه مربوط به اولین جلسه هیئت مدیره
      گواهی بانکی دال بر سپرده شدن 35% سرمایه نقدی مورد نیاز
      مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر می شود .
      گواهی سوء پیشینه اعضاء
      گواهی شناسایی و هویتی اعضاء

  همچنین شرکت های خارجی که خواهان ثبت نمایندگی با شعبه در مناطق آزاد ایران می باشند باید مطابق با ماده 8 ضوابط ثبت شرکت ها مدارک زیر را ارائه نمایند :

      تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت ان
      مرجع اصلی ثبت شرکت اصلی و شماره ثبت مربوط به آن
      معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه و اخطاریه های لازم
      در صورت وجود نمایندگی های دیگر در ایران معرفی آنها با ارائه ادرس
      تعیین تابعیت کشور

  همه مدارک ارائه شده توسط شرکت اصلی برای ثبت شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد ایران باید به زبان فارسی ترجمه و نمایندگی ایران در کشور شرکت اصلی باید  حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای ثبت شعبه و نمایندگی در ایران را تایید نماید .

  البته در این مناطق تنها شرکت ها و موسساتی که فعالیت بیمه ای انجام می دهند علی رغم دریافت مجوز از منطقه آزاد مربوطه باید از بیمه مرکزی ایران هم مجوز مورد نیاز را اتخاذ کرده باشند .

  شرکت ها ، شعب و نمایندگی هایی که در هر یک از مناطق آزاد ایران به ثبت می رسند موظفند هرگونه تغییرات در این شرکت ها و شعب و نمایندگی ها را که مربوط به موراد تعیین شده در ساختار شرکت و اساسنامه و شرکتنامه شرکت می باشد را ظرف مدت حداکثر یک هفته به اطلاع واحد ثبتی منطقه برسانند .

  در ایران مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری متفاوتی وجود دارند . اما چه تفاوتی بین این مناطق با هم وجود دارد ؟

  طبق مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری دارای 20 سال معافیت مالیاتی می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی  تنها تخفیفاتی برای مالکین شرکت ها و افراد حقوقی به میزان مشخص برای مالیاتشان تعیین می شود . همچنین در مناطق آزاد تجاری هر فرد داخلی و خارجی می تواند اقدام به خرده فروشی نماید ولی در مناطق ویژه اقتصادی تنها افراد خارجی می توانند خرده فروشی کنند .

  در مناطق ویژه اقتصادی  برای اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران  در خصوص مناطق ویژه روادید صادر می شود ولی در مناطق آزاد اقتصادی  روادید در هنگام ورود به کشور و مرز ورودی اعطا می شود . در نهایت مقررات کار و بیمه افراد خارجی در مناطق آزاد اقتصادی  طبق مقررات حاکم بر منطقه آزاد اقتصادی کشور می باشد و ممکن است منطقه با منطقه متفاوت باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی  تابع مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد .

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  ثبت برند یکی از موارد مهم ایجاد یک کسب و کار موفق و ادامه آن می باشد. برای همین اگر می خواهید بین رقبا حرفه ای عمل کنید باید هر چه زودتر برند خود را ثبت کنید. در مورد مزایای ثبت برند در مقاله های پیشین به طور جامع صحبت شد. در این مقاله سعی داریم علل رد شدن برند را برایتان کاملا شرح دهیم.
  علت رد ثبت برند و نام تجاری

  اولین علت رد ثبت برند


  اولین موردی که ممکن است باعث رد ثبت برند شود تشابه می باشد. یعنی در صورتی که شما بخواید یک برندی را ثبت نمایید که قبلا ثبت شده باشد یا شبیه یک برند ثبت شده باشد، برند در خواستی شما رد می شود.

  دومین علت رد ثبت برند

  دومین دلیل مربوط به درخواست ثبت برندی می باشد که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. می دانیم که می توان برای هر برندی یک علامت تجاری نیز معرفی نماییم. این علامت تجاری شامل یک سری شکل حیوان یا اشیاء یا… می باشد. در حقیقت این لوگو یا علامت تجاری که برای برند انتخاب می کنید نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. مورد سومی که باعث رد برند می شود، درخواست علامتی می باشد که بسیار مشهور می باشد یا از اسامی متبرکه باشد. درخواست علامتی که از نشانه ها و علائم جغرافی باشد و مصرف کننده عادی را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه گرداند نیز یکی از دلایل رد برند در ایران می باشد. اگر علامت تجاری که برای برندتان در نظر گرفته اید شامل نماد یا نشان رسمی مانند نشان های نظامی، پرچم، علائم دولتی و بین المللی، باستانی، نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور های دیگر باشد نیز ثبت علامت تجاری دچار مشکل می شود و قطعا ثبت نخواهد شد.یکی از مواردی که باعث رد برند می شود، درخواست علامتی است که بیانگر توصیف و مرغوبیت کالا می باشد. اگر برند درخواستی برای ثبت شامل اسامی یا عناوین و اصطلاحات بیگانه باشد نیز برند درخواستی ثبت نمی شود. اگر برند، بیانگر مشاهیر نیز باشد غیر مجاز تلقی می گردد. ثبت برند در صورتی که مخل امنیت ملی باشد نیز ممنوع می باشد. در ضمن درخواست علامتی که با ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تعارض باشد نیز رد می شود. اگر برندی که می خواهید ثبت نمایید اساساً شامل شرایط علامت نباشد و یا با توجه به نوع کالا به صورت عام و فاقد صفت مشخصه باشد نیز یکی از دلایل مشهور رد برند می باشد. مورد آخر مربوط به استفاده از نام یا نام خانوادگی اشخاص ثالث به عنوان علامت تجاری می باشد که ممنوع می باشد.
   در برخی مواقع برند انتخاب شده کاملا شامل قوانین گفته شده می باشد اما شبیه آن قبلا ثبت شده است. بنابراین باید قبل از ثبت برند تمامی برند های ثبت شده در ایران را بدانید. دپارتمان تخصصی ثبت برند تهران ثبت در این زمینه نیز شما را یاری می کند.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397


  پذیره نویسی عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ برآورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود.
  پذیره نویسی شخص را متعهد می کند که مبلغی را برابر مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهام پرداخت نماید و در مقابل چنین تعهدی حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده از آن برای پذیره نویسی ایجاد گردد.
  طبق ماده 12 لایحه اصلاحی قانون تجارت : پذیره نویس پس از انقضای ورقه تعهد سهم مبالغی که باید نقداَ پرداخت کنند ( حداقل 35 % مبالغ تعهد شده ) را به حسابی به نام حساب شرکت در شرف تاسیس پرداخت کرده و رسید دریافت می کنند. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد و با قید تاریخ و امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد ، نسخه دوم با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.

  پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا مهلت تمدید شده، 3 حالت را می توان در رابطه با نتیجه تعهد سرمایه در شرکت سهامی عام در نظر گرفت :
  حالت اول ) میزان مبالغ تعهد شده کمتر از میزان سرمایه شرکت باشد. مثلاَ میزان سرمایه مورد نظر برای پذیره نویسی 100 میلیون تومان باشد، اما پس از پایان مهلت پذیره نویسی و تمدید آن تنها 80 میلیون تومان مورد تعهد قرار گیرد.
  به موجب تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، ابتدائاَ باید نحوه برخورد با چنین موقعیتی در آگهی اعلامیه پذیره نویسی تصریح شود و در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی، وجوه گردآوری شده باید ظرف 15 روز به سرمایه گذاران عودت داده شود و شرکت نیز قابل تشکیل نمی باشد.
  سوال : آیا امکان کاهش سرمایه در مثال بالا از 100 واحد به 80 واحد وجود دارد یا خیر ؟
  تنها در صورت رضایت کلیه ی موسسین و پذیره نویسان، امکان کاهش سرمایه وجود دارد.
  حالت دوم ) شرکت با افزایش میزان تعهد نسبت به سرمایه مواجه شود. مثلاَ سرمایه شرکت 100 میلیون تومان باشد، اما پس از پایان پذیره نویسی مشخص می شود که به اندازه 120 میلیون تومان تعهد سهام صورت گرفته است. در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظری، به نسبت از تمام پذیره نویسان کسر می گردد و طبق نظر دیگر، پذیره نویسی اشخاص بالای 100 میلیون تومان باطل است. نظر اخیر قابل قبول است زیرا انتشار اعلامیه پذیره نویسی به منزله ی ایجاب است و قبول نیز باید مطابق با شرایط ایجاب باشد و تعهد مازاد بر 100 میلیون تومان مورد توافق و قصد طرفین نبوده و باطل است.
  حالت سوم ) میزان تعهد با میزان سرمایه برابر باشد : در این صورت شرکت برای تشکیل با مانعی مواجه نیست.
  بنا بر آنچه گفته شد، در میزان تعهد سرمایه پس از پایان مهلت پذیره نویسی :
  تعهد برابر سرمایه : تشکیل شرکت
  تعهد بیشتر از سرمایه : بطلان پذیره نویسی مازاد
  تعهد کمتر از سرمایه :
  1. عمل مطابق آگهی پذیره نویسی
  2. در صورت عدم تعیین آگهی پذیره نویسی
  استرداد وجوه ظرف 15 روز و عدم تشکیل شرکت .
  سوال : انجام تعهداتی که بعد از تشکیل و قبل از ثبت شرکت انجام شده، با چه شخصی است ؟
  در پاسخ به این سوال می توان دو حالت را در نظر داشت :
  حالت اول) شرکت به ثبت برسد : اگر معاملات با رعایت اساسنامه و قانون برای شرکت منعقد شده باشد، شرکت مکلف به انجام تعهدات می باشد.
  حالت دوم) شرکت به ثبت نرسد : انجام تعهدان به عهده موسسین است و به موجب ماده 23 لایحه قانون تجارت، " موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند ".
   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی   امکان دارد در بعضی مواقع کارهای غیر قانونی مانند کلاهبرداری ،خیانت در امانت ،جعل اسناد و..انجام دهند که در قانون جزایی برای انها مقرراتی وضع شده که طبق ان با متخلفان برخورد می کنند .

  مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیر عامل  که در صورت عدم اجرای هر یک از انها تخلف   محسوب می شود :
  1-نگرفتن به موقع مبلغ اسمی از سهام که پرداخت نشده است یا دعوت نکردن به موقع مجمع عمومی فوق العاده برای کم کردن سرمایه ی شرکت
  2-قبل از این که کل سرمایه ی شرکت پرداخت شود اوراق قرضه را صادر کنند
  3-چنانچه در صادر کردن اوراق قرضه از ماده ی 56 لایحه پیروی نکرده باشند
  4-اگر در اوراق قرضه ماده ی 60 لایحه را بیان نکرده باشند
  5-طبق ماده ی 99لایحه باید افراد حاضر در مجمع عمومی تنظیم شود که در صورت عدم انجام ان تخلف محسوب می شود
  6-در موقع انتخاب بازرس برای شرکت، سهامداران را دعوت نکرده باشند ویا اینکه در موقع تشکیل مجمع عمومی بازرسان را  دعوت نکنند
  7-مانع از فعالیت بازرسان شرکت شوند
  8-چنانچه قبل از اینکه سرمایه ی شرکت را افزایش دهند سهام را عرضه کنند
  9-توجه نکردن به اینکه سهامدارن شرکت حق تقدم دارند در گرفتن سهام
  10-به طور عمد اطلاعات نادرست به مجمع عمومی می دهند تا مانع گرفتن سهام توسط سهامداران شوند
  11-برای کاهش سرمایه شرکت طبق ماده ی 262عمل نکنند
  12-زمانیکه به خاطر ضررهای شرکت نیمی از سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد وظیفه دارند که مجمع عمومی فوق العاده را برای این که تصمیم بگیرند که شرکت به کار خود ادامه دهد یا منحل شود تشکیل دهند.  عدم انجام این کار تخلف محسوب می شود

  مجازات در صورت عدم انجام وظایف برای مدیران و مدیرعامل:  
  1-هیئت مدیره موظف است حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک را که شامل صورت دارایی های شرکت،ترازنامه و حساب های شرکت که شامل سود و زیان شرکت است را به بازرسان ارائه دهند در صورت عدم این کار به حبس دو تا شش ماه و یا جریمه ی نقدی که بین 20 تا 200 هزار تومان می باشد
  2-طبق ماده ی 258در صورت عدم انجام کارهای زیر طبق قانون بین یک تا سه سال محکومیت دارد:
  الف)مدیر عامل یا هیئت رئیسه صورت دارایی ها و یا تراز نامه ی جعلی به سهامداران  ارائه دهند
  ب)مدیر عامل و هیئت رئیسه از اموال شرکت در جهت منافع شخصی خود استفاده کنند

  *برای اینکه این قوانین و مقررات اجرا شود نیاز به شاکی خصوصی نمی باشد زیرا این قوانین در جهت حفاظت از منافع شرکت قرار داده شده است  و در صورت عدم رعایت انها از سوی هیئت مدیره یا مدیر عامل  طبق قوانین با انها بر خورد خواهد شد .

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  تمامی شرکت های حقوقی باید برای خود یک روز را به عنوان سال مالی در نظر بگیرند  که در این روز عملکرد سود و زیان شرکت را برای یک سال انجام دهند . وظیفه رسیدگی به عملکرد سود و زیان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد . این مجمع با بررسی حساب های شرکت میزان سود و زیان را مشخص و همچنین در خصوص تقسیم سود احتمالی تصمیم گیری خواهد نمود .

   اما نحوه محاسبه سود و زیاد در شرکت به چه نحو می باشد ؟


  مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های ایجاد شده در طول یک سال مالی را سود می نامند . اما اگر هزینه های انجام شده در یک سال مالی بیش از درآمد شرکت در همان سال باشد شرکت متحمل زیان شده است . در واقع در اصطلاح علم اقتصاد سود تفاوت درآمد بر هزینه است . سود را معمولا به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می کنند . در آمد شرکت رابطه مستقیم با سود و رابطه مخالف با زیان دارد .

  سه فاکتور مهم در سود دهی شرکت عوامل زیر می باشند :

      دستمزد و پاداش مدیران شرکت
      بهره سرمایه گذاری در شرکت
      خالص پرداختی که به موسسین و سهامداران می رسد .

  انواع سود را می توان به شکل زیر نوشت :

      سود دفتری
      سود ناخالص
      سود خالص
      سود عادی
      سود بهره برداری
      سود احتمالی ( روی کاغذ )
      سود ذخیره شده و یا توزیع نشده

  اما همانگونه که اشاره شد میزان هزینه اگر از میزان درآمد پیشی بگیرد شرکت ضرر داده است و زیان پذیرفته . به همین دلیل است که صاحبان شرکت برای جلوگیری از زیان اغلب در فکر کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های تولید در شرکت می باشند .

  انواع زیان هم به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند

      زیان خالص
      مقدار ثابت زیان ( زیانی که در بیمه مصطلح و جز حق بیمه قرار می گیرد )
      نسبت زیان و مخارج

   صورتحساب سود و زیان

  در صورتحساب سود و زیان چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی شرکت در طول یک سال مالی می باشد که نشان دهنده نسبت  و میزان سود و زیان شرکت می باشد برای محاسبه سود و زیان باید از فرمول های زیر استفاده کرد :

  هزینه های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود  شرکت

  درآمد های دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان شرکت

  صورتحساب سود و زیان شرکت خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک دوره مالی در شرکت می باشد . این صورتحساب معمولا به دو طریق انجام می شود :

      تک مرحله ای

  در این روش ابتدا تمام درآمد ها جمع بندی و در ذیل آن تمام هزینه ها درج می شود و نهایتا با محاسبه آنها و تفاضل آنها سود و زیان را به دست می آورند . البته در این روش مالیات شرکت هم به عنوان هزینه در پایان باید از باقی مانده کسر شده مجددا کسر شود .

      دو مرحله ای

  در این روش درآمد های عملیات شرکت  در ادامه هزینه های عملیات شرکت درج می شود و از تفاضل آنها سود و زیان عملیات شرکت به دست می آید . در مرحله دوم درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی آورده و تفاضل آنها بررسی و سود و زیان مشخص می شود .

  صورتحساب سود و زیان شرکت را صورتحساب درآمد و یا صورتحساب عملیات هم می نامند . این سود و زیان شرکت است که  برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت بوده و نتیجه فعالیت یک شرکت سهامی را در طول یک سال نشان می دهد و می تواند برای ادامه مسیر شرکت و هدف گذاری های بعدی بسیار تعیین کننده باشد .

  هدف از بررسی سود و زیان شرکت به غیر از اینکه توضیح دهنده میزان دست آورد شرکت در طول یک سال مالی می باشد هدف های دیگری را هم دنبال خواهد کرد که شرکت باید قانونا به آنها بپردازد.

    تصویب حساب های شرکت

  طبق لایحه قانونی 1347 همه شرکت ها موظفند مقررات و زمان بندی  ویژه و درستی تحت ضرورت های مالی وضع شده داشته باشند . مقرراتی که در ان طرز تنظیم حساب ها ، فعالیت مدیران قبل از برگزاری مجمع عمومی سهامداران و تضمین مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی را در بر گرفته باشد .

  در پایان سال مالی شرکت هیئت مدیره باید  صورت دارایی و بدهی های شرکت و همچنین بیلان مالی  شرکت را به همراه حساب عملکرد سود و زیان شرکت  به همراه صورت وضعیتی پیرامون شرایط فعلی و عملیاتی شرکت برای ارائه گزارش  سال مالی  تهیه نموده و  طبق ماده 232 لایحه قانونی سال 1347 پس از تهیه موارد نامبرده شده گزارش نماید . در ترازنامه شرکت باید تعهدات شرکت به همراه قید مبلغ دقیق تعهدات و ضمانت ها آورده شود .

  تمامی بررسی سود و زیان شرکت باید مطابق با صورتحساب عملکرد سود و زیان قبلی یعنی سال مالی گذشته انجام شود و اگر قرار است تغییراتی در این روشها اعمال شود باید به هر دو روش صورتحساب سود و زیان تهیه و پس از ارائه گزارش به هر دو شکل مجمع عمومی می تواند نسبت به تغییرات پیشنهادی مصوبه ای ارائه نماید .

  ترازنامه شرکت صورتحسابی است که تعیین کننده وضعیت مالی شرکت در تاریخی مشخص است . ترازنامه باید در پایان سال مالی بسته شود . این ترازنامه اطلاعاتی را در خصوص  میزان دارایی ، بدهی ، حقوق مالی سهامداران  و .. را باید به خوبی تعیین نموده باشد . تحول عملیاتی شرکت با بررسی و مقایسه ترازنامه ها بصورت سالیانه می باشد  لذا باید اطلاعات ارائه شده دقیق و بدون ابهام باشد . این ترازنامه است که باعث اعتبار بالاتر شرکت در نزد سهامدارن و همچنین طلبکاران شرکت می شود چرا که سهامداران میزان سهام واقعی خود را متوجه خواهند شد و طلبکاران از روند صحیح و قانونی شرکت اطمینان حاصل می نمایند .

  همچنین در لایحه قانونی سال 1347 و در ماده 234 به روشنی تاکید شده است که باید در ترازنامه شرکت  استهلاک اموال و اندوخته های لازم و مورد نیاز و ضروری شرکت هم آورده شود . همچنین باید ذخیره شرکت برای ثبات مالی و ارائه دارایی شرکت برای انجام تعهدات و شرکت در معامله های جدید و همچنین مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های احتمالی  نیز باید رعایت شود .

  در صورتحساب سود و زیان شرکت دو ستون درج می شود به عنوان بستانکار و بدهکار . در ستون بستانکار درامد های شرکت و در ستون بدهکار  هزینه های شرکت آورده می شود .تفاوت این دو ستون تعیین کننده سود و زیان شرکت می باشد . اگر ستون بستانکار بیشتر باشد شرکت سود داشته و اگر قسمت بدهکار بیشتر باشد شرکت زیان داده است .

  همچنین در ماده 232 لایحه قانونی 1347 قید شده است که هیئت مدیره وظیفه دارد قبل از تشکیل مجمع عمومی  صورتحساب ها را به همراه گزارشی از  وضعیت کلی شرکت  برای گزارش در مجمع تهیه نماید. صورتحساب های شرکت باید حداقل 20 روز مانده به تشکیل جلسه مجمع عمومی در اختیار بازرسان برای بررسی و اعلام نظر قرار گرفته باشد .

  تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در اساسنامه مشخص و قید شده باشد اما اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی  مجاز خواهند بود تا نهایتا 6 ماه بعد این برای تشکیل این جلسه اقدام نمایند . نهایتا مجمع عمومی باید گزارشات را شنود و بررسی نموده و ترازنامه و صورتحساب های سود و زیان را ملاحظه نماید. همچنین باید گزارش بازرسین نیز در همین جلسه ارائه شود  و در خصوص شرایط شرکت و تصویب گزارشات اقدام شود .

  پس از تصویب صورتحساب ها و گزارشات ارائه شده مجمع باید در خصوص تقسیم سود و زیان شرکت تصمیم گیری نموده و تمامی این موارد باید صورتجلسه شود. صورتجلسه تصویب  ترازنامه و صورتحساب سود و زیان باید پس از تصویب در مجمع عمومی و دریافت امضاء کلیه اعضاء به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود در غیر اینصورت مدیران بنا بر استناد به ماده 243 لایحه قانونی 1347 متخلف محسوب می شوند .

     تقسیم سود

  برای تخصیص سود وجود سود و برآورد ان و اثبات آن شرط لازم می باشد . شرکتی که سودی نداشته باشد نمی تواند چیزی را برای تقسیم ارائه نماید .

  سودی که شرکت می تواند نسبت به تخصیص و تقسیم ان اقدام نماید سود خالص شرکت می باشد . سود خالص از  میزان سود به دست آمده در محاسبات سال مالی منهای اندوخته قانونی  و مورد نیاز شرکت و همچنین با کسر میزان زیان های سال های قبل در صورت وجود به دست می آید . همچنین شرکت می توان در راستای نیاز های پیش بینی نشده شرکت و همچنین  به دلیل نیاز به تقسیم سود  سال های قبل که انجام نشده است میزانی از سود شرکت را اندوخته نماید .

  با محاسبه ترازنامه و براورد حساب های سود و زیان شرکت  و کسر موارد قانونی و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت به دست می آید . سود خالص سال مالی با استناد به همان سال محاسبه خواهد شد . اما قانون شرکت های سهامی را مکلف کرده است که مقداری از سود حاصله در سال مالی را به عنوان انوخته قانونی ذخیره نمایند . پس از جبران زیان های سال های قبل باید یک بیستم سود باقی مانده به عنوان ذخیره قانونی شرکت در نظر گرفته شود . این اندوخته قانونی باید تا به یک دهم رسیدن سرمایه شرکت ادامه یابد و پس از آن می تواند این موضوع اختیاری فرض شود .

  اما شرکت می تواند به غیر از اندوخته قانونی مقداری از سود شرکت را هم به عنوان اندوخته اختیاری در حساب شرکت ذخیره نماید و قانون این اجازه را به مجمع عمومی داده که در صورت تصویب این اقدام را انجام دهند . اندوخته اختیاری تنها با تصویب مجمع عمومی قانونی می شود و این مجمع می تواند با اتفاق نظر رای به ذخیره مقداری از شود به جای تقسیم آن نزد حساب شرکت کند . اما ذکر این نکته ضروری است که  باید حداقل 10 درصد از سود بین سهامداران تقسیم شود .

  به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی پس از اینکه صورتحساب های مالی و ترازنامه را تصویب نمود  می تواند اجازه تقسیم مقداری از سود را در بین سهامدارن بدهد . حتی مجمع عمومی در صورت تصویب می تواند مقداری از اندوخته شرکت را هم به عنوان سود بین سهامداران تقسیم نماید  که در این صورت باید اعلام شود که میزان سود قابل تقسیم از کدام یک از اندوخته ها باید انجام شود .

  مجمع عمومی همچنین مختار خواهد بود که تصمیم گیری نماید که سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فورا به انها پرداخت شود و یا تاریخی که سود پرداخت می شود و شروع به پرداخت شدن می شود را مشخص نماید . پس از اینکه مجمع تصویب نمود که سود به صاحبان شرکت تخصیص یابد در واقع سهامداران شرکت را طلبکار شرکت کرده است و باید به میزان تعیین شده و در زمان مشخص شده این سود به آنها از طرف شرکت پرداخت شود . این تاریخ می تواند حداکثر تا 8 ماه تعیین شود . طلب سهامدارن شرکت در صورت ورشکستگی شرکت از آنها برطرف نخواهد شد و شرکت حتی در زمان ورشکستگی باید سود تعیین شده و تصویب شده را به سهامدارن پرداخت کند .

  بررسی حساب های سود و زیان شرکت در تاریخ مشخص شده برای شرکت الزامی است و همچنین باید ترازنامه شرکت تنظیم شود . هر چند این فرآیند مختص خود شرکت می باشد ولی بهتر است برای انجام محاسبات دقیق سود و زیان از مشاروان حقوقی صاحب صلاحیت شرکت ما در کنار خود بهره ببرید تا در انجام این موارد دچار اشتباهات رایج محاسباتی و مشکلات قانونی و حقوقی نشوید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  ابطال شرکت ممکن است در شرایطی اتفاق بیافتد که مثلا اساس نامه شرکت درست تنظیم نشده باشد. اگر چه سایر شرایط لازم برای تشکیل شرکت مانند پرداخت کل سرمایه به شکل نقدی انجام شده باشد، که در این صورت شرکت تشکیل نمی گردد و باطل می گردد. از موارد عمده ای که باعث ابطال شرکت می شود می توان به نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، ناشمروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرت در انعقاد غقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت( به عنوان مثال، حذف کامل سود یا زاین برای یکی از شرکا) عدم پرداخت کل سرمایه نقدی  عدم تقویم و تسلیم غیر نقدی در شرکت ها را می توان نام برد.

  موارد ابطال شرکت

  بنابراین ابطال شرکت جز مواردی که در قانونن مدنی و قانون تجارت مشخص کرده است اتفاق نمی افتد. با این حال عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار باعث ابطال شرکت نمی گردد، بلکه ممکن است طبق قانون ۲ ثبت شرکت ها مججوز انخلال شرکت باشد که با ابطال شرکت متفاوت است. هر کسی که به عنوان ذینفع باشد می تواند تقاضای ابطال شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا را طبق قواعد عام تنظیم نماید و سپس کارشناس مفاد حکم را با اقداماتی که در شرکت قبلا انجام شده است بررسی می نماید و در صورتیکه حکم  به مرحله نهایی برسد و مفاد حکم قبل از اینکه اجرا شود در دفتر ثبت شرکت ها باشد. آنگاه دستور وصول “حق الثبت” را به شعبه حسابداری صادر می کند. بنابراین شاکی یا ذینفع باید به شعبه حسابداری مراجعه کند و مبلغ حق الثبت را نزد کارشناس مربوطه واریز نماید سپس کارشناس پیش نویس اجرای حکم از ذینفع در زیل دفتر امضاء  اخذ می کند. بدین ترتیب حکم دادگاه یک مدیر تصفیه تعیین می کند که وی باید به اداره مراجعه کند و مبلغ حق الثبت پرداخت کند و سپس حکم پیش نویس را کنترل و آگهی کند و برای امضاء به دفتر ثبت شرکت ها ارسال نماید. مسئول دفتر نیز با حضور مدیر تصفیه اقدام به ثبت حکم انحلال می کند و اگر مدیر تصویه حاظر به انجام وظیفه در سمت مدیر تصفیه نباشد، دادگاه انجام کلیه امور تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی انتقال می دهد که در این حالت مفاد حکم با حضور نماینده ادارهه تصفیه ثبت دفتر شرکت ها می گردد و از نمایندگی اداره تصفیه اخذ امضاء می شود.

  یکی از مواردی که ممکن است منجر به ابطال شرکت شود عدم هیچ فعالیتی در مورد موضوع شرکت پس از یک سال ممکن است این حالت مواقعی پیش بیاید که شرکت پس از اینکه تشکیل شد فعالیت خود را شروع کند ولی بعد از مدتی فعالیت خود را بنابر دلایلی متوقف کند. بنابراین حتی ممکن است شرکت شروع به فعالیت کند ولی در رابطه با موضوع شرکت نباشد. در این حالت نیز مستلزم ابطال می گردد. در ضورتی که مجمع عمومی سالیانه که برای رسیدگی حساب ها در آخر سال مالی صورت می گیرد هنوز تشکیل نشده باشد نیز دلیل ابطلا شرکت می شود. زیار طبق اساسنامه شرکت، تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی باید صورت گیرد. در قوانین ایران یک ضرب الاجل ۴ ماهه برای تشکیل این مجمع نیز در نظر گرفته شده است و برای مدیرانی که تا ۶ ماه پس از پایان سال مای ، مجمع عمومی سالیانه را برگزار نکنند، مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقدر نموده است. بنابراین می بینیم که انجام مجمع عمومی سالیانه بسیار مهم است و چنانچه قوانین انجام نگردد، دادگاه حکم ابطال شرکت را می دهد. ابطال شرکت ممکن است حتی به علت کاهش اجباری سرمایه نیز باشد، بدین ترتیب که اگر نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان هایی که به شرکت وارد شده است از بین برود بنابراین سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش نمی یابد یا شرکت منحل می گیرد

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  • تعریف شرکت نامه :
  شرکت نامه، قراردادی است بین شرکای شرکت های تجارتی که حاوی مشخصات شرکاء ونام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکاء در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

  الف- نکات مندرج در شرکتنامه :
  نکاتی که در شرکت نامه های تنظیمی بین شرکاء در شرکت های تجارتی باید رعایت شود، ذیلا به طور خلاصه شرح داده می شود. بدین جهت نیازی به گشودن بحثی جداگانه درباره عناصر تشکیل دهنده تعریف و خصوصیات آن نخواهد بود و اما نکات مذکور از قرار زیر می باشد:
  ۱_ نام شرکت : آنچه لازم به ذکر است درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها همراه با نام شرکت در کلیه برنامه ها و آگهی ها و اطلاعیه ها اجباری است. مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از دفتر ثبت شرکت های ایرانی و خارجی برای عموم آزاد است و هر ذینفعی میتواند از مندرجات دفاتر مذکور سواد مصدق تحصیل کند.
  ۲_ نوع شرکت : مشخص نمودن نوع شرکت در شرکتنامه، روشنگر آن خواهد بود که شرکت تجارتی جدیدالتأسیس کدام یک از انواع شرکتهای تجارتی پیش بینی شده در ماده ۲۰ قانون تجارت است و به تبع آن چه مدارکی بایستی به ضمیمه اظهارنامه ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.
  ۳_ موضوع شرکت : موضوع شرکت، بیانگر مشروعیت تشکیل آن است، زیرا طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت:(موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالفت با انتظامات عمومی یا نامشروع است، نمی توان ثبت نمود.)
  ۴_ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن: به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی مذکور در قانون نامبرده شخصیت حقوقی دارند، و طبق ماده ۵۸۸ همین قانون شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک.
  ۵_ محل شعبه شرکت : ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود. مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
  ۶_ اسامی مؤسسین یا شرکای شرکت : به منظور روشن شدن مشخصات تشکیل دهندگان شرکت، ذکر اسامی کامل آنها اعم از نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل و تاریخ تولد به روز و ماه و سال و آدرس صحیح و دقیق اقامتگاه آنها لازم است. به خصوص در شرکت های شخص انعکاس نام شرکاء در شرکتنامه ضرورت قانونی دارد.
  ۷_ تابعیت شرکت : در شرکتنامه شرکت های تجارتی اعم از ایرانی و خارجی، باید تابعیت شرکت قید شود. هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.
  ۸_ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن:چون شرکت های تجارتی برای مدت معین یا مدت نامحدود تشکیل می شوند و احتساب مدت معین از تاریخ مبدا تشکیل آنها به عمل می‌آید، به علاوه تکلیفی که ماده ۱۹۷ قانون تجارت به عهده مدیران شرکت گذاشته است وزارت دادگستری اعلان نمایند، لذا اقتضاء دارد که مبدأ تشکیل شرکت برای احتساب مدت یک ماه مقرر در آن ماده نیز مشخص گردد. بدین جهت بایستی در شرکتنامه مبدأ تشکیل شرکت روشن شود.
  ۹_ سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی: در شرکتهای سهامی عام، موسسین بایستی ۲۰ درصد کل سرمایه را تعهد نمایند و ۳۵ درصد آن را نقدا به حساب شرکت در شرف تاسیس نزد بانکی پرداخت کنند و همچنین پذیره نویسان نیز مکلفند ۳۵ درصد از سهام مورد تعهد خود را به آن حساب واریز نمایند. به علاوه آورده غیرنقدی آنان نیز باید به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و در موقع تاسیس شرکت هم حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد و در سایر شرکتها هم تشکیل شرکت منوط به این است که قیمت نقدی سرمایه تماما پرداخت و آورده های غیرنقدی با تعیین قیمت هر حصه به تراضی شرکاء تقویم و تسلیم شود.
  ۱۰_ میزان سهم الشرکه : در شرکت های سهامی، سرمایه به سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم میشود. و مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام نباید از مبلغ ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد و در شرکتهای تعاونی تولید و مصرف، حداقل سهم یا قطعات آن ده ریال است.
  ولی در شرکتهای تجارتی دیگر چنین قیدی نیست و در شرکتهای سرمایه آنها به سهام تقسیم نمی شود، بایستی میزان سهم الشرکه معین باشد. زیرا در شرکتهای شخص، شرکاء بسته به مورد در قبال اشخاص ثالث برای تادیه تمام قروض «در شرکت های تضامنی» یا برای تادیه تمام قروض به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند،«شرکت نسبی» مسئول می باشند. ولی مسئولیت شرکاء در قبال یکدیگر در هر حال به نسبت سهامی است که در شرکت دارند. لذا برای تعیین میزان مسئولیت شرکاء در برابر همدیگر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه آنان ضروری است.
  ۱۱_ مدیر یا مدیران شرکت : چون در بعضی از شرکتها، مدیران از طرف مجمع عمومی موسس و عادی انتخاب می‌شوند، «مثل شرکت های سهامی» و در بعضی از شرکتها وظایف مدیریت بر عهده شرکای ضامن است؛ «مثل شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و غیرسهامی» و در برخی از شرکت‌ها مدیران به وسیله شرکاء از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت تعیین می‌گردند.«مثل شرکت های تضامنی و نسبی» و در شرکتهای تعاونی از میان اعضاء به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردند. بنابراین، پیش‌بینی نحوه اداره شرکت و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیران بر اساس مصرحات قانونی مربوط، در شرکتنامه ضروری است.
  ۱۲_ موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان : تعیین سال مالی که معمولاً به جز سال تاسیس شرکت، برای بقیه مدت آغاز و پایان آن ابتدا و انتهای یک سال هجری شمسی معین می شود، تهیه و تنظیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان صورت حساب دارایی و حساب دوره عملکرد و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم به موقع آن به حوزه مالیاتی مربوط، به امضای دارندگان حق امضا و مهر شرکت پس از تصویب شرکاء و منظور نمودن سالانه مبلغی به عنوان «ذخیره احتیاطی» یا «اندوخته قانونی» که حداقل قانونی که یک بیستم سود خالص شرکت، برای تامین ضررهای احتمالی سال‌های بعد و کسر اندوخته اختیاری به قصد تامین ضررهای احتمالی یا پر کردن محل های مطالبات لاوصول، یا جبران مطالبات مشکوک الوصول، یا جبران کاهش قیمت استهلاک اموال در اثر استعمال و فرسودگی در شرکتنامه پیش بینی خواهد شد و مقررات مربوط به تقسیم منافع شرکت بین شرکاء بر اساس ضوابط مقرر در قوانین ذیربط، در شرکتنامه درج خواهد شد.
  ۱۳_ بازرسان یا نظار شرکت : برای نظارت در گردش صحیح امور شرکت، بسته به نوع شرکت تجارتی، قانونا تدابیر متفاوت اتخاذ می‌شود:
  در بعضی از شرکتها، بازرس یا بازرسانی از طرف مجامع عمومی موسس و عادی انتخاب می‌گردند، «مثل شرکت های سهامی»یا«شرکت‌های تعاونی» و یا شرکاء خود در جریان صحیح امور شرکت نظارت می نمایند.«مانند شرکت تضامنی و نسبی ومختلط و یا شرکت با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن کمتر از ۱۲ نفر می باشند» و یا در شرایطی اقدام به تعیین هیئت نظار می گردد.«مثل شرکت با مسئولیت محدودی که شرکای آن بیش از ۱۲ نفر باشد.یا شرکت مختلط سهامی» که چگونگی اقدام در هر حال باید در شرکتنامه شرکت پیش‌بینی شود.
  ۱۴_ انحلال و فسخ شرکت : انحلال شرکت موقعی است که طبق قانون یا با تراضی کلیه شرکای شرکت از بین میرود. ولی فسخ شرکت در حدود اختیار پیش بینی شده در قانون، به وسیله یکی از شرکاء درخواست می گردد که ممکن است با مرتفع شدن موجبات فسخ، شرکت به فعالیت خود ادامه دهد.
  لذا در مواردی که انحلال قهری است. مثلاً موارد نیل به مقصود، یا انقضای مدت شرکت یا ورشکستگی. ولی در برخی موارد می‌توان با اتخاذ تدابیری از انحلال شرکت جلوگیری نمود. مثل مورد پرداخت سهم الشرکه شریک ورشکسته خروج او از شرکت. در برخی از شرکت ها و نظایر آن که این موارد و نیز تدابیر متخذه در مورد ورشکستگی شرکت و انعقاد قرارداد ارفاقی یا تصفیه امور شرکت، کلا باید در شرکتنامه پیش‌بینی گردد.
  ۱۵_ قید سایر شرایط قانونی مقرر بین شرکاء در شرکتنامه.
   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  الف) وظایف مدیر عامل در قبال هیئت مدیره:
  1-هر دو هفته از اعضای هیئت مدیره به طور کتبی دعوت می کند تا در جلسات شرکت کنند
  2-در دعوتنامه موضوع جلسه ودر صورت نیاز مدارک یا تصاویر همراه با ان برای هیئت مدیره ارسال  شود
  3-یک نسخه از دعوت نامه برای بازرسان نیز ارسال می شود
  4-دفتر صورت جلسه ی هیئت مدیره که باید شماره بخورد و این شماره ها باید پشت سر هم باشند
  5-در جلسات هیئت مدیره باید گزارش عملکرد و فعالیت های شرکت همچنین اگر برنامه ای در دست اقدام دارند بیان شود
  6-منشی هیات مدیره که وظیفه  دارد  خلاصه ای از مسائلی که در جلسه مطرح شده است را باتاریخ و اسامی مدیرانی که در جلسه حضور دارند و  اسامی افرادی که در جلسه حاضر نشده اند را  ثبت کنند
  7-باید ساعات حضور اسامی هیئت مدیره که در جلسات حاضر هستند و اعضایی که در جلسات شرکت نکرده اند به صورت ماهانه و سالانه تهیه شود

  ب)وظایف مدیر عامل در رابطه با قسمت اداری و اعضای شرکت :
  1-سازمان های اداری با توجه به فعالیت های شرکت های تعاونی پیشنهاد هایی به هیئت مدیره ارئه می دهد 
  2-مدیر عامل وظیفه ی حفظ دارایی ها و همچنین تاسیساتی که در شرکت موجود است را دارد
  3-مدیر عامل وظیفه ی نگهداری از اوراق بهادار،اسناد ،دفاتر سهام و... را به عهده دارد
  4-مدیر عامل وظیفه ی بررسی درخواست ها مبنی بر پرداخت وجه و یا صدورچک را دارند
  5-مدیر عامل وظیفه دارد که بر نوشتن دفاترو حساب های هر روز شرکت  نظارت داشته باشد تا مطابق با قوانین حسابداری باشد
  6-بررسی عملکرد سه ماه ی مالی شرکت و تجزیه و تحلیل ان در جلسات هیئت مدیره و ارسال ان برای بازرسان شرکت
  7-تنظیم ترازنامه ی سود و زیان شرکت  ارسال ان به هیئت مدیره و بازرسان حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی
  8-ا ظهار نامه مالیاتی شرکت را باید در زمان مشخص شده برای اداره ی مالیات ارسال کند
  9-دعوت از مجامع عمومی که باید در جلسه ی هیات مدیره مطرح شود و پیش نویس ان برای  اگهی و چاپ
  10- دریافت گزارش هیئت مدیره ،بازرسان حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی
  11-نظارت بر مخارج شرکت
  12-باید از فعالیتهای در حال انجام تعاونی برای هیئت مدیره گزارش ارسال شود
  13-وظیفه ی نظارت بر مبالغی که به طور روزانه وارد حساب جاری شرکت می شود
  14-انتخاب مسئول برای تنخواه گردان
  15-پس از گرفتن مجوز از هیئت مدیره اموال ،دارایی ها و کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
  16-کلیه ی اعضا باید مشخصات و نشانی کامل خود را بدهند و در دفتر سهام ثبت شود و به انها کد عضویت داده شود
  17-زمانیکه اعضا با توجه به مقدار سهامی که خریداری کرده اند برای انها ورقه سهام صادر نشود مدیر عامل وظیفه دارد با مجوز گرفتن از هیئت مدیره برای انها برگه ی سهام صادر کند
  18-گزارش از  تقسیم سود سالانه ی شرکت و دادن ان به هیئت مدیره برای اینکه در جلسه ی مجمع عمومی مطرح شود
  19-در صورتیکه بازرسان بخواهند که دفاتر مالیاتی را بررسی کنند باید با انها همکاری کنند
  20-در صورت وجود اختلاف مالیاتی مدیر عامل موظف است به شوراهای حل اختلاف مراجعه کند
  21-استخدام کارکنان با توجه به بودجه ی شرکت
  22-عملکرد پرسنل را در رابطه با برخورد با مشتری مورد ارزیابی قرار می دهد
  23-در صورتیکه کارکنان وظیفه ی خود را به درستی انجام ندهند و ظیفه ی اخطار به انها را دارد
  24-تهیه و تنظیم قرار داد استخدامی ها
  25-به منظور بالا بردن سطح علمی شرکت برای کارکنان کلاس هایی بر گزار می کنند
  26-گرفتن ضمانت از کارمندان با توجه به سمت انها در تعاونی
  27-صادر کردن مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
  28-برای این که کارکنان در انجام وظایف خود به درستی عمل کنند طی پیشنهادی به هیئت مدیره در جهت پرداخت پاداش به انها
  29-بررسی در خواست مرخصی کارکنان
  30-نظارت بر نصب تابلوی شرکت

  پ)وظایف مدیر عامل در انجام فعالیت های اقتصادی شرکت  :
  1- امور بازرگانی
  2-قرار داد های شرکت را تنظیم می کند
  3-مدیر عامل وظیفه دارد تا برقرار داد هایی که بین تعاونی و اشخاص بسته می شود نظارت کند
  4-امضا اسناد و اوراق و قرار داد ها
  5-امضا نامه نگاری های شرکت
  6-چنان چه شرکت در رابطه با مسائل حقوقی دارای مشکل باشد وظیفه ی پیگیری ان را بر عهده دارد
  ج) مدیر عامل در تنظیم طرح و برنامه چه وظایفی دارد :
  1-باید در زمینه ی سرمایه گذاری ،فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت  برنامه ریزی شود
  2-تهیه و تنظیم بودجه ی سالانه ی شرکت

  نکات:
  1-مدیر عامل در معاملاتی که در شرکت انجام می شود نمی تواند سهمی داشته باشد
  2-مدیر عامل نمی تواند از تعاونی وام دریافت کند
  3-مدیر عامل وظیفه دارد تمام اموری را که به او مرتبط است را به درستی انجام دهد و در صورت قصور در انجام کارها باید پاسخگو باشد
  4-چنان در برخی از امور تعاونی مغایرتی دیده شود مدیر عامل وظیفی دارد برای تجدیده نظر ان را به هیئت مدیره بفرستد
  5-زمانیکه چک تعاونی که به امضا مدیر عامل رسیده است برگشت خورده باشد نسبت به ان مسئولیت تضامنی دارد
  6-هیئت مدیره وظیفه ی انتخاب مدیر عامل را دارند

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  معنای لغوی صرافی داد و سند انواع پول می باشد که این حرفه از زمانی شکل گرفته است که مردم  نیازمند تعیین صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی شدند و از آن زمان به بعد افرادی تحت عنوان صرافی ها مشغول به فعالیت و خدمات رسانی می باشند. با توجه به نوع فعالیت صرافی ها، این گونه تشکل ها زیر نظر مستقیم بانک مرکزی اجازه تاسیس و فعالیت می یابند که آخرین دستورالعمل اجرایی در این زمینه در سال 1393 با 48 ماده و 13 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و از آن به بعد طبق این آئین نامه صرافی ها نسبت به توان و ظرفیت خود اقدام به معاملات ارزی و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی می نمایند.

  با توجه به لزوم تبدیل اشخاص حقیقی فعال در زمینه های مختلف به اشخاص حقوقی و یا ثبت اشخاص حقوقی جدید نزد اداره ثبت شرکتها، افرادی که قصد فعالیت در زمینه صرافی را داشته باشند بایستی نسبت به اخذ موافقت و مجوز اولیه و دریافت فرم های مربوطه از قبیل اساسنامه از بانک مرکزی اقدام نموده تا طبق فرم های ارائه شده فرآیند ثبت صرافی انجام شود.

  موضوع فعالیت صرافی ها در حوزه ارز و طلا می باشد که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با تعیین شرایط از طرف این سازمان و با داشتن افراد و شرایط مربوطه  و سایر حداقل هایی که از طرف بانک مرکزی اعلام خواهد شد قابل انجام می باشد.

  از جمله این شرایط دارا بودن حداقل 20 سال تمام برای متقاضی و سایر اعضای هیئت مدیره و 30 سال تمام برای مدیرعامل می باشد. همچنین ارائه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل 5 سال سابقه فعالیت بانکی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافیهای مجاز برای مدیرعامل الزامی می باشد.

  سرمایه ای که برای ثبت صرافیها مورد نیاز میباشد در شهرهایی نظیر تهران و سایر شهرهای بزرگ با شهرهای دیگر متفاوت می باشد.

  ماهیت حقوقی صرافی ها از نوع شرکت های تضامنی می باشد که قواعد و قوانین مربوط به ثبت این نوع شرکتها صراحتاً در قانون تجارت تشریح و اعلام گردیده است.

  هدف از ثبت شرکتهای تضامنی، انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر میباشد .

  نام شرکت بایستی لااقل شامل اسم یکی از شرکاء بوده و درج عبارت شرکت تضامنی در نام شرکت الزامی می باشد. در صورتیکه نام شرکت شامل اسامی تمامی شرکت نباشد لازم است که در انتهای نام شرکت از واژه "و شرکاء" یا " و برادران" استفاده گردد.

  تمام سرمایه ای که در این نوع از شرکتها در نظر گرفته می شود بایستی به طور کامل پرداخت گردد و در خصوص صرافی ها  این مبلغ نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد و چنانچه هر یک از شرکاء دارای سرمایه غیرنقدی باشند لازم است که آن سرمایه را تسلیم نمایند که ارائه سرمایه غیرنقدی بایستی با اطلاع قبلی تمام شرکا و رضایت آنها باشد.

  منظور از واژه تضامنی در این شرکتها این است که در صورت بروز هرگونه قروض از جانب شرکت چنانچه سرمایه شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض خواهد و چنانچه هر ترتیبی به جز این بین شرکا در نظر گرفته شود نا معتبر و کان لم یکن خواهد بود.

  سود بدست آمده در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه ای که بین شرکا در نظر گرفته شده است و یا هر ترتیبی که در شرکتنامه مقرر گردیده باشد بین شرکا تقسیم خواهد شد.

  هر یک از شرکا جهت انتقال سهم الشرکه خود در شرکت تضامنی نیازمند اخذ رضایت و موافقت تمام شرکا می باشند.

  در خصوص قروض شرکت تا زمانیکه شرکت منحل نشده باشد مطالبه قروض بر عهده شرکت می باشد و پس از انحلال شرکت، هر یک از شرکا مسئول مطالبه تمام قروض شرکت خواهد بود و هر یک از طلبکاران می توانند به یک یا چندین نفر از شرکا مراجعه کنند. هیچ یک از شرکا نمی تواند ادعا کند تنها به میزان سهم خود مسئول قروض می باشد و هر قراری غیر از این معتبر نخواهد بود.

  لازم به ذکر است هر شریک جدیدی که در شرکت تضامنی وارد میگردد همراه با سایر شرکا مسئول تمام قروض شرکت حتی قبل از ورود خود خواهد بود و هیچ ترتیب یا قراری مغایر با این مسئله معتبر نمی باشد.

  هیچ یک از افرادی که در شرکتهای تضامنی شریک هستند نمی توانند اقدام به تجارتی مانند تجارتی که شرکت به آن منظور تاسیس شده است بکنند مگر با رضایت سایر شرکا و هم چنین بدون رضایت شرکا نمی توانند به عنوان دارنده سهم الشرکه در شرکت تضامنی یا محدود دیگری داخل شوند.

   

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی:

      اخذ مجوز از بانک مرکزی مبنی بر موافقت تاسیس صرافی
      کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی افراد
      گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397

  شرکت هایی عضو نظام صنفی رایانه ای استان خواهند شده که شرایط زیر را دارا باشند:

      طبق اساسنامه شرکت کامپیوتری موضوع فعالیت آنها یکی از فعالیت های رایانه ای مندرج در بند ۱ باشد. به عنوان مثال این موضوع فعالیت می تواند شامل نشر دیجیتال یا موضوعات خاصی در زمینه پشتیبانی خدمات و فروش سخت افزار و نرم افزارهای حسابداری باشد.
      مدیر عامل تمام وقت، با مدرک حداقل کارشناسی باشد. درصورتی که مدرک وی دیپلم باشد باید ۸ الی ۱۰ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد. در صورتی که مدرک فوق دیپلم در زمینه کامپیوتر داشته باشد باید ۴ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد و در صورتی که مدرک فوق دیپلم وی مربوط به رشته های غیر از کامپیوتر باشد باید ۶ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد.

  مدیر عامل شرکت کامپیوتری: مدیرانی که سمت مدیر عاملی قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود داشته اند از این قانون مستثنی می باشند. همچنین شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها فقط انفورماتیک بوده و مدیر عامل شرکت دارای شرایط تصدی پست مدیر عاملی شرکت رایانه ای باشد یعنی حداقل لیسانس در زمینه انفورماتیک باشد و یا دارای لیسانس در سایر رشته های فنی و مهندسی با حداقل سه سال سابقه کاری مفید در زمینه کامپیوتری باشد، بعد از ثبت شرکت از سوی این شورا، احراز صلاحیت شده می شود و سپس طبقه بندی می شوند.

      دفتر اصلی شرکت می بایست در استانی باشد که تقاضا برای اخذ مجوز در همان استان شده است.

  نکته: شرکت هایی نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه های استانی خود ندارند که در یک استان دایر شده باشند و در دیگر استان ها نیز شعبه داشته باشند ولی حتما باید مراتب تشکیل شعبه های خود را به اطلاع نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارد برسانند؛ در این صورت شرکت رایانه ای در لیست شرکت های دارای مجوز فعالیت آن استان قرار می گیرد که در این صورت می تواند بدون حق رای در مجامع نظام صنفی رایانه ای آن استان شرکت نمایند.

  نکته: اگر تا شش ماه پس از پایان سال مالی، شرکت مدارک مذکور را ارائه ننماید، از طرف سازمان نظام اخطار خواهد گرفت و در صورت عدم توجه به اخطار، دو ماه بعد از فهرست شرکت های دارای مجوز فعالیت حذف موقت می شود. ثبت شرکت رایانه ای ( ثبت شرکت کامپیوتری ) امروزه به دلیل رونق کسب و کارهای الکترونیکی درخواست های زیادی دارد که گاها آشنا نبودن با نوع اساسنامه شرکت رایانه ای خسارات و مالیات های فراوانی را متوجه ثبت کننده می نماید. برای کسب اطلاعات در این زمینه با شماره های مشاوره تهران ثبت تماس بگیرید.

  مدارک ثبت شرکت کامپیوتری، ثبت شرکت طراحی سایت، ثبت شرکت هاستینگ

      کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت وکپی روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات شرکت
      کپی برگه احراز صلاحیت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
      کپی شناسنامه مدیر عامل
      کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل
      کپی آخرین اظهار نامه مالیاتی
      کپی اساسنامه شرکت
      در صورتی که شرکت رایانه ای تازه تاسیس می باشد، کپی لیست بیمه لازم است و در صورتی که لیست بیمه ندارد، نامه ای مبنی بر تمام وقت بودم مدیر عامل و اشتغال در شرکت باید ارائه نماید.

  قوانین ثبت شرکت کامپیوتری، ثبت شرکت طراحی سایت، ثبت شرکت هاستینگ


  بررسی تقاضا و مدارک ارسالی توسط نظام صنفی رایانه ای استان حداکثر تا پانزده روز انجام می شود و در صورتی که عضویت برای شرکت های تازه تاسیس تایید شود ، مجوز فعالیت موقت برای یک سال در طی پانزده روز داده می شود. اگر عضویت برای شرکت های تازه تاسیس تایید نشود، موارد مغایرت مشخص می شود و ظرف مهلت ذکر شده اعلام می گردد.

  نکته: اگر شرکتی حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشد و سایر شرایط را دارا باشد، مجوز فعالیت یک ساله برایش صادر می شود.

  میزان اعتبار مجوز فعالیت برای ثبت شرکت های کامپیوتری  یک سال است. بنابراین شرکت های رایانه ای باید هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان صنفی رایانه ای استان ارسال کنند.

      تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
      اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص مالیاتی
      فرم تکمیل شده اظهارنامه مربوط به فعالیت شرکت

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   
   
   

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  طرز تهیه چند نوع ماسک روشن کننده طبیعی پوست


  سلامت پوست

  با ماسک روشن کننده پوست می توان تا حد زیادی رنگ پوست را باز و روشن کرد.


  ماسک روشن کننده


  در زندگی روزمره عواملی مثل اشعه خورشید، رژیم غذایی نامناسب و آلودگی، پوست را تحریک می کنند و باعث تغییر نامتعادل رنگ پوست می شوند. با درست کردن ماسک روشن کننده پوست می توان تا حد زیادی رنگ پوست را باز و روشن کرد و با مواد مغذی طبیعی آن را تقویت نمود.

   

  استفاده از مواد طبیعی هم ارزان تر و هم سالم تر از مواد شیمیایی موجود در بازار است. برای مشکلات انواع پوست ها، ماسک های طبیعی زیادی وجود دارد. ماسک طبییعی برای پوست چرب یا ماسک برای پوست های خشک از نمونه های این ماسک ها هستند.

   

  در اینجا طرز تهیه ی چهار ماسک روشن کننده پوست با مواد طبیعی را آموزش خواهیم داد.

   

  ماسک پوست پرتقال خشک و ماست

  پرتقال را در هر خانه ای میتوان پیدا کرد و به علت داشتن ویتامین C برای روشن کردن پوست و از بین بردن رنگدانه بسیار موثر عمل می کند.

   

  مواد لازم :

  چند پوست پرتقال

  ۱ قاشق غذاخوری ماست ساده

   

  طرز تهیه ماسک پرتقال :

  پوست پرتقال ها را برای ۲ روز در آفتاب بگذارید تا خشک شود.

  وقتی حالت کاملا شکننده پیدا کردند آن ها را آسیاب کنید تا به صورت پودر در آیند.

  یک قاشق غذا خوری پودر پرتقال را با ماست مخلوط کنید تا خمیری حاصل شود.

  صورت خود را بشویید و خشک کنید و ماسک روشن کننده پوست را روی آن بمالید و برای ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید.

  صورتتان را با آب ولرم آبکشی کنید.

  مقدار و زمان استفاده : یک روز در میان قبل از خوابیدن – مناسب برای : همه نوع پوست

   

  ماسک گوجه فرنگی، جو دوسر و ماست

  لیکوپن نوعی کاروتنوئید موجود در گوجه فرنگی و دیگر میوه های قرمز رنگ مثل انواع توت ها است که خاصیت محافظ در برابر نور خورشید دارد و می تواند از پوست در برابر پیر شدن نگهداری کند. آنتی اکسیدان های موجود در گوجه فرنگی پوست را شاداب می کند.

   

  جو دو سر هم در این ماسک روشن کننده پوست به عنوان یک لایه بردار ملایم عمل خواهد کرد.

   

  مواد لازم :

  ۱ عدد گوجه فرنگی

  ۱ قاشق چای خوری ماست

  ۱ قاشق چای خوری جو دوسر

   

  طرز تهیه ماسک گوجه فرنگی :

  گوجه ها را نصف کنید و یک قاشق از آب آن ها را جدا کنید.

  جو دو سر، آب گوجه فرنگی و ماست را در کاسه ای خوب با هم مخلوط کنید.

  خمیر حاصل را به پوست تمیز خود بمالید و بگذارید ۲۰ دقیقه بماند.

  این ماسک روشن کننده پوست را با آب گرم از صورتتان بشویید.

  مقدار و زمان استفاده : ۲ تا ۳ بار در هفته مناسب برای : پوست چرب، پوست معمولی، پوست های مختلط

   

  روشن کردن پوست

  برای مشکلات انواع پوست ها، ماسک های طبیعی زیادی وجود دارد

   

  ماسک شیر، آب لیمو و عسل

  آب لیمو که سرشار از ویتامین C است برای خواص روشن کننده اش شناخته شده است. ویتامین ث می تواند تولید ملانین که رنگدانه های تیره ایجاد می کند را کم کند.

   

  مواد لازم :

  ۱ قاشق غذاخوری شیر

  ۱ قاشق غذاخوری آب لیمو

  ۱ قاشق چای خوری عسل

   

  طرز تهیه ماسک لیمو و عسل : 

  مواد را در یک کاسه خوب با هم مخلوط کنید.

  پوست خود را تمیز کنید و خمیر را روی پوست بمالید و بگذارید ۲۰ دقیقه بماند.

  پوستتان را با آب گرم بشویید.

  مقدار و زمان استفاده : این ماسک روشن کننده پوست را یک روز در میان قبل از خواب استفاده کنید. مناسب برای : همه نوع پوست

   

  نکته :

  اگر هر گونه سوزشی به علت اسیدی بودن آب لیمو روی پوست خود احساس کردید، ماسک را سریعا بشویید و روی نقطه ی سوزش یخ بگذارید.

   

  ماسک کدو حلوایی

  کدوحلوایی بمب آنتی اکسیدان و اسید های لایه بردار مفید برای پوست است.

  کدو حلوایی حاوی بتا کاروتین و ویتامین A و C است که به روشن شدن پوست کمک می کند.

   

  مواد لازم :

  ۲ قاشق غذاخوری پوره ی کدو حلوایی

  ½ قاشق مربا خوری عسل

  ½ قاشق مربا خوری شیر

   

  طرز تهیه :

  برای درست کردن پوره ی کدو حلوایی، کدو را چند قسمت کنید، آن ها را در یک قابلمه با کمی آب بریزید تا بجوشد و نرم شود و سپس در مخلوط کن بریزید تا یک خمیر یکدست حاصل شود.

  یک قاشق غذاخوری از خمیر کدو حلوایی را با عسل و شیر مخلوط کنید تا خمیری یک دست داشته باشید.

  این خمیر را به پوست بمالید و برای ۲۰ دقیقه صبر کنید.

  آن را با آب گرم از پوست خود بشویید.

  مقدار و زمان استفاده : می توانید این ماسک روشن کننده پوست را ۲ تا ۳ روز در هفته، قبل از رفتن به تخت خواب استفاده کنید. مناسب برای : همه نوع پوست

   

  نکته :

  اگر هر گونه حساسیتی به محصولات لبنی و محصولات جانبی آن دارید، در این ماسک به جای شیر از گلاب یا آب آلوئه ورا استفاده کنید.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  انواع لایه بردارهای صورت و نحوه استفاده از آن ها  لایه‌بردارهای پوستی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند‎

   

  لایه‌بردارهای مکانیکی دارای عناصر ساینده ملایمی هستند که سلول‌های پوستی مُرده را از سطح پوست جدا می‌کنند. این نوع از لایه‌بردارهای پوستی معمولا در قالب اسکراب صورت یا کرم‌های پاک‌کننده دارای ذرات ریز و زبر ارائه می‌شوند.

   

  پوست ما دائما درحال بازسازی خودش است و سلول‌های پوستی جدید نیز به همین دلیل رشد می‌کنند تا جایگزین سلول‌های پوستی پیر، مُرده یا آسیب‌دیده شوند. جالب است بدانید که هر دقیقه در هر روز، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار سلول پوستی مُرده از پوست ما جدا می‌شوند.

   

  عواملی مانند افزایش سن و خشکی پوست می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که سلول‌های پوستی مُرده به‌راحتی از پوست جدا نشوند. تجمع این سلول‌های زائد بر روی پوست می‌تواند حالت زبری و چسبناکی به پوست بدهد و در ادامه طوری منافذ پوستی را مسدود کند که به شکل‌گیری آکنه بزرگسالی منجر شود. با این‌حال، استفاده منظم و دقیق از لایه‌بردار پوستی می‌تواند به جداسازی سلول‌های پوستی مُرده کمک کند، و شادابی و جوانی را به پوست بازگرداند.

   

  انواع لایه بردار صورت و نحوه استفاده از آن ها

  لایه‌بردارهای پوستی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: لایه‌بردارهای مکانیکی و لایه‌بردارهای شیمیایی. هر دو نوع این محصولات، صرف نظر از میزان کاربرد و نحوه سازگاری‌شان با انواع مشکلات پوستی، دارای جوانب مثبت و منفی مختلفی هستند.

   

  لایه‌بردارهای مکانیکی

  لایه‌بردارهای مکانیکی دارای عناصر ساینده ملایمی هستند که سلول‌های پوستی مُرده را از سطح پوست جدا می‌کنند. این نوع از لایه‌بردارهای پوستی معمولا در قالب اسکراب صورت یا کرم‌های پاک‌کننده دارای ذرات ریز و زبر ارائه می‌شوند. همین‌که لایه‌بردار را به‌آرامی روی سطح صورت و پوست بدن ماساژ بدهید، سلول‌های پوستی مُرده هم به‌علت اصطکاک از روی پوست جدا می‌شوند.

   

  لایه‌بردارهای مکانیکی به‌راحتی در همه داروخانه‌ها به فروش می‌رسند و استفاده از آنها نیز کار ساده‌ای است. این محصولات به‌طور خاص برای افراد دارای پوست چرب یا مبتلا به آکنه مناسب هستند. واضح است که لایه‌بردارهای مکانیکی باید سلول‌های پوستی و زوائدی که منافذ پوستی را مسدود کرده‌اند از پوست جدا کنند، اما شما نباید این محصولات را بیش از حد روی پوست فشار بدهید، چون در این صورت می‌توانند باعث التهاب پوستی شوند.

   

  با این‌حال، استفاده از لایه‌بردارهای مکانیکی به‌طور کلی می‌تواند آسیب‌زا باشد. وقتی که از این ابزارها و وسایل کمک می‌گیرید، درواقع دارید لایه بیرونی پوست را سُنباده می‌زنید! بعضی از لایه‌بردارهای مکانیکی حاوی عناصر دندانه‌دار یا زبری هستند که هر لحظه می‌توانند پوست را خراش بدهند. به همین دلیل است که متخصصان پوست همیشه توصیه می‌کنند که موقع استفاده از لایه‌بردار مکانیکی، حتما براساس حرکات آرام و دقیق عمل کنید. نظر متخصصان این است که افراد دارای پوست حساس، به‌طور کلی نباید از لایه‌بردارها استفاده کنند.

   

  انواع لایه بردارها

  استفاده از لایه‌بردارهای مکانیکی به‌طور کلی می‌تواند آسیب‌زا باشد‎

   

  لایه‌بردارهای شیمیایی

  لایه‌بردارهای شیمیایی حاوی اسیدهای ملایمی هستند که هر مانعی را که جلوی سلول‌های پوستی مُرده قرار گرفته‌اند و مانع از جداسازی آن‌ها می‌شوند را در خودشان حل می‌کنند. لایه‌بردارهای شیمیایی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

   

  انواع حاوی آلفا هیدروکسی اسید (AHA) و انواع حاوی بتا هیدروکسی اسید (BHA) :

  ۱. آلفا هیدروکسی اسید از مواد غذایی مختلف گرفته می‌شود، از جمله سیب، انگور و شیر. بعضی از رایج‌ترین انواع آلفا هیدروکسی اسیدها که نام آنها را روی برچسب محصولات می‌بینید، بدین ترتیب هستند: اسید گلیکولیک، اسید لاکتیک، اسید مالیک و آلفا هیدروکسی اوکتانوئیک. آلفا هیدروکسی اسید، بهترین ماده برای افراد دارای پوست خشک یا پوست ضخیم است.

   

  ۲. بتا هیدروکسی اسید به آلفا هیدروکسی اسید شباهت دارد، اما از نظر قابلیت محلول در چربی دارای کیفیت بهتری است و درنتیجه عملکرد بهتری در لایه‌برداری پوست چرب یا پوست مستعد به آکنه ارائه می‌کند. بهترین نوع بتا هیدروکسی اسید، اسید سالیسیلیک است. بنابراین، سراغ محصولاتی بروید که نام این عناصر را در لیست مواد تشکیل‌دهنده داشته باشند: سالیسیلات، سالیسیلات سدیم، بتا هیدروکسی بوتانوئیک و اسید تروپیک.

   

  مکانیکی یا شیمیایی؟ مساله این است!

  آن دسته از لایه‌بردارهای شیمیایی که حاوی آلفا هیدروکسی اسید و بتا هیدروکسی اسید هستند، کمتر از لایه‌بردارهای مکانیکی به پوست آسیب می‌رسانند. علاوه بر این نکته، لایه‌بردارهای شیمیایی دارای عملکرد ویژه‌ای در راستای شاداب‌سازی پوست هستند که از توان اسکراب صورت خارج است. این محصولات، سطح pH صورت را کاهش می‌دهند و به هموار کردن چین‌وچروک‌های کوچک و سطحی کمک می‌کنند. بنابراین، استفاده از لایه‌بردارهای شیمیایی واقعا برای پوست‌های خشک یا پوست‌هایی که از قرار گرفتن در معرض نور خورشید آسیب دیده‌اند، مناسب است.

   

  کدام لایه‌بردار برای کدام پوست؟

  پیدا کردن فرمولاسیون مناسب و سازگار با پوست هر فرد، به چند بار آزمون و خطا نیاز دارد. بنابراین، اصلا توقع نداشته باشید که در اولین انتخاب بتوانید بهترین محصول متناسب با شرایط خودتان را پیدا کنید. براساس دستورالعمل‌های سازمان غذا و داروی آمریکا (USFDA)، شما باید از لایه‌بردارهای برپایه آلفا هیدروکسی اسید استفاده کنید که غلظت آلفا هیدروکسی اسید در آن ۱۰ درصد یا کمتر، و pH آن هم ۳.۵ یا بالاتر باشد. لایه‌بردارهای برپایه بتا هیدروکسی اسید، با اسید سالیسیلیک در سطح ۱.۵ تا ۲ درصد نیز اثربخشی مطلوبی دارند. فراموش نکیند که استفاده از محصولاتی که قدرت شیمیایی بیشتری دارند، می‌تواند باعث التهاب پوستی شود.

   

  چه موقع و چطور از لایه‌بردار استفاده کنیم؟

  لایه‌بردارها برای استفاده روزانه مناسب نیستند. پس اصلا نباید هر روز از لایه‌بردارها استفاده کنید. لایه‌برداری، لایه‌های فوقانی و بیرونی پوست را از بدن جدا می‌کند و درنتیجه پوست ما برای بازسازی لایه‌های فوقانی خودش به گذر زمان نیاز دارد. افراد دارای پوست خشک فقط یک یا دو بار در هفته می‌توانند لایه‌برداری را انجام بدهند و اگر پزشک این کار را برای‌شان ممنوع کرده باشد، نباید به لایه‌برداری فکر کنند.

   

  با این‌حال، افراد دارای پوست چرب می‌توانند لایه‌برداری را به دو تا چهار بار در هفته برسانند. البته هر فردی، در صورت مواجه شدن با التهاب یا بثورات پوستی بعد از لایه‌برداری، باید استفاده از این روش را متوقف کند. نکته مهم دیگری که نباید فراموش کنید، مرطوب‌سازی پوست بعد از هر بار لایه‌برداری است. این کار مهم، التهاب ناشی از لایه‌برداری را تسکین می‌دهد و از خشک شدن پوست جلوگیری می‌کند.

   

  یک نکته مهم

  لایه‌بردارهای شیمیایی حاوی آلفا هیدروکسی اسید یا بتا هیدروکسی اسید، حساسیت پوست نسبت به نور خورشید را تا مدت یک هفته بعد از هر بار استفاده، افزایش می‌دهند. بنابراین، همیشه قبل از این‌که از خانه خارج شوید، به‌خوبی پوست را با استفاده از کرم‌های ضدآفتاب پوشش بدهید. این توصیه همیشگی متخصصان به همه افراد است.

   

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :6
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic